วิสัยทัศน์: อนุรักษ์ทรัพยากรในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วม
                              ให้อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                                     
เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 
หนังสือเวียนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานโครงการฟื้นฟูป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน (๐๙๑๑.๕/๒๓๕๙ ลว.๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑(ปราจีนบุรี)
กำหนดการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๗ (๐๙๑๑.๒๐๓/๒๑๖๔ ลว.๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
การกู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐" (๐๙๑๑.๒๐๑/๒๑๔๑ ลว.๒๘ เมษายน ๒๕๕๗)
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๐๙๑๑.๓/๑๗๕๗ ลว.๓ เมษายน ๒๕๕๗) ในวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าภาคกลาง กรมป่าไม้ ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี ๒๕๕๗(๐๙๑๑.๔/๑๔๗๗ ลว.๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗) ด่วนที่สุด..
ขอข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากร (๐๙๑๑.๒๐๑/๑๑๑๙ ลว.๔ มีนาคม ๒๕๕๗) ด่วนที่สุด..
ขอเชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักฯ (๐๙๑๑.๒๐๑/๑๐๘๗ ลว.๓ มีนาคม ๒๕๕๗)
แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำของประเทศไทย (๐๙๑๑.๘/๑๐๒๒ ลว.๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติการศึกษา ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) เพื่อใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ (๐๙๑๑.๒๐๑/๙๗๖ ลว.๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่อง แนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมอุทยานฯ (๐๙๑๑.๒๐๑/๘๘๒ ลว.๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗ (๐๙๑๑.๔/๗๔๐ ลว.๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

 

 

 

Link To

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)