เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ทุกๆ วันพุธ เวลา 15.00 น. -16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของส่วนราชการต่างๆ โดยให้เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายของบุคลากรในสังกัด ณ ลานกิจกรรม สบอ (ปจ) โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนมาก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานเปิดการประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม MODIS Terra/Aqua พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ปาปะทา รอง ออส. โดยมีนายศิริ อัคคะอัคร ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานการประชุม โดยมี ผู้บริหาร ขรก. จนท. ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ระหว่างวันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จ. นครนายก ผู้เข้ารับการอบรม 27 คน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น ผอ.สบอ.1 /ผอ.ส่วน/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์ สบอ.1วาระการประชุมหลัก เรื่องเตรียมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของ ผต.อส.

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นวันสุดท้าย (จัดอบรม 16-22 พย 59) ผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นตัวแทน ท่าน อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามที่ได้รับมอบหมาย จากท่านอธิบดีฯ กล่าวให้การต้อนรับ นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธาน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอนุรักษ์ต้นน้ำ , ผอ. ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า หน.กลุ่มงานวิชาการ และ ข้าราชการในสังกัด ร่วมงาน"รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 " ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-14.00น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจเยี่ยมการเก็บตัวอย่างเลือดช้างบ้านเพื่อทำการตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA)ณ ตลาดน้ำอโยธยา

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่17 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เป็นประธานการประชุม Morning brief ณ มุมสร้างสรรค์ โดยผู้อำนวยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กลุ่มงานวิชาการและส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม นายสุขสวัสดิ์ สูงนารถ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้รายงาน

สบอ.1ปราจีนบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี วันที่16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ตรวจติดตาม และให้คำแนะนำ ในการซ่อมแซมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ได้ให้เกียรติ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน แผนใหม่ในพื้นที่อนุรักษ์ Smart Patrol Rangerรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-22 พย. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ที่ 2 (เขาใหญ่) จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ อช.ปางสีดา โดย หน.อช.ปางสีดา ได้ให้การต้อนรับคณะผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการเร่งรัดตามแผนงานปรับภูมิทัศน์ "กอไผ่สีสุกทรงปลูก" ท้องที่บ้านคลองทราย ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 ธค.2559 ต่อไป

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)