เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ผอ.สบอ.1 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร) ผอ.ส่วนต่างๆ ในสังกัดสบอ.1(ปราจีนบุรี) ร่วมงานพิธีเปิด แผนยุทธการ "ประชารัฐร่วมใจพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (ปราจีนบุรี โมเดล) ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม. 2559 เวลา 08.30 น. ผอ.สบอ.1 ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ,ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า,ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือฯ,หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ,หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง ดำเนินการตามโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในบริเวณศาสนสถาน 9 วัด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เพื่อชี้แจงรับมอบนโยบาย ของ รมต กระทรวงทรัพย ฯ และอธิบดีอส. รวมทั้งติดตามงาน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สบอ.1ปราจีนบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) ณ วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) ผอ.สฟป.,ผอ.สอป.,ผอ.สสป.,ผอ.สฟอ. หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ และพนักงาน สบอ.1 (ปจ.) ร่วมปลูกต้นปีบ ตามโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำจังหวัดปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ผอ.สบอ.1 เป็นประธานประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อม การดำเนินการตามแผนอพยพสัตว์ป่า โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันอังคารที่26 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1(ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน สบอ.1(ปราจีนบุรี)ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นปีบ ไม้ดอกประจำจังหวัดปราจีนบุรี ในบริเวณศาสนสถาน 9 วัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดบางคาง และวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุร

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.๑ ประชุมร่วมกับ ผอ.ส่วน/กลุ่ม และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดและรับทราบนโยบายและ ข้อสั่งการสำคัญจากท่าน รมว.ทส.และอธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งติดตามการดำเนินงานที่สั่งการไว้ ของทุกส่วน ณ.ห้องประชุมมุมสร้างสรรค์

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่23 กรกฎาคม 2559 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 พร้อมด้วย ขรก. พนง.สบอ.1 จนท.สหกรณ์ฯร่วมปลูกป่าโครงการฟื้นฟูป่าเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่21 กรกฎาคม 2559เวลา13.30 น. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่ประสบเหตุในพื้นที่กรมอุทยานฯ


สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00น. รอง. ผวจ.นครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในพื้นที่ จ.นครนายก

สบอ.1ปราจีนบุรี

วันที่14 กรกฎาคม.2559 เวลา13.00 น. คณะสบอ.1(ปจ.) โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สบอ.1 ผอ.สอป. ผอ.สสป. ผอ.สปฟ. ผอ.สฟอ.ร่วมกับ คณะ อบจ.ปจ. โดยนายกอบจ.ปจ.นางบังอร วิลาวัณห์ และคณะครู นักเรียนรร.ในสังกัดอบจ.ปจ. รวมกันกว่า 200 คน ร่วมกันสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการสร้างฝายประชารัฐของสบอ.1(ปจ) บริเวณห้วยบ้านหนองข่า ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปจ.จำนวนทั้งสิ้น 17 ฝาย

<ข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมเลือกหน้าถัดไป>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)