เกี่ยวกับหน่วยงาน
 ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
อัตรากำลัง
พื้นที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหนังสือ
ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงาน สบอ.
หนังสือเวียน
กฎหมายและระเบียบ
ภาพกิจกรรม
ต้นไม้น่าสนใจ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
อีเมล์เจ้าหน้าที่
องค์ความรู้หน่วยงาน

 
 
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
  สาขาสระบุร
ส่วนอำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์และป้อง
กันทรัพยากรป่าไม้

ส่วนปฏิบัติการและควบคุมไฟป่า
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ส่วนจัดการต้นน้ำ
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
กลุ่มงานวิชาการ
กลุ่มงานกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติฯ
 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมฯ
ข่าวสารภาครัฐ
หน่วยงานในสังกัด        
สารสนเทศกรมฯ
หนังสือเวียนกรม
ส่วนการเจ้าหน้าที่
dnp E-mail
การประชุมผู้บริหาร
Slip เงินเดือน
สหกรณ์กรมป่าไม้
สหกรณ์ออนไลน์
กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรฯ
หนังสือ/คำสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ


 
 

        เริ่มเมื่อ 30/11/2553

                 

วันที่18 มิถุนายน 2558เวลา 07.00 น. อุทยานแห่งชาติได้เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ “การฟื้นฟูรักษาป่าอย่างงยืน”ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)ซึ่งมีกำหนดการ ‘’ปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ. 60 พรรษา" ณ หมู่บ้านหนอมติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยทำการปลูกป่านอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยท่าน ชูศักดิ์. ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และคณะฯ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้ประสานงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)ประจำประเทศไทย ผู้ประสานงานมูลนิธิฟรีแลน ประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี นายอำเภอตาพระยา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาพระยา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 เจ้าหน้าที่ทหาร ร.12 พัน. 2 รอ. โรงเรียนทัพราชวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ผู้อำนวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ทหารและตำรวจจากประเทศกัมพูชา และราษฎรชาวกัมพูชา พระสงฆ์ กำนันตำบลทัพราช และราษฎรตำบลทัพราช ผู้เข้าร่วมพิธีอีกจำนวน 800คน

 

สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
สบอ.1 ปราจีนบุรี
 
[กลับหน้าแรก]

 

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ติดต่อสอบถาม :paro1@dnp.go.th ; dnpparo1@hotmail.com
Websites:http://www.dnp.go.th/mfcd3/index.htm
โทร.037-211-140 แฟกซ์ 037-211340,037-200-218,037-200797  เบอร์โทรหน้าห้องผอ.สำนักฯ 037-211-140 ต่อ 210
Facebook : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ หนึ่ง ปราจีนบุรี หรือกลุ่ม : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)