วรรณคดีศรีสยาม           คือ นิยามความหมายคล้ายสายน้ำ 
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตไทยให้งดงาม    แสนลึกล้ำส่วนสำคัญพรรณไม้ไทย

ความเป็นมา...

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา และเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชมังภิเษก

เพื่อเป็นแหล่งอันเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ได้รู้จักพรรณไม้ในวรรณคดีและพืชสมุนไพร และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชุมชน

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภูมิภาค เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ สวนปาล์มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสวนป่าควนเขาวัง ทำให้พื้นที่ป่ากว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพรรณไม้้นานาชนิดที่อยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี รามเกียรติ์ เป็นต้น

 

การบริการ...

ภายในสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ มีความร่มรื่่นสวยงาม จึงทำใ้หเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาพรรณไม้ เดินป่า ดูนก และสัตว์ป่า พักแรมด้วยเต็นท์ ขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ โดยจะมีผู้นำทางที่มีความชำนาญผืนป่า บ้านพักที่สะดวก รวมทั้งร้านค้าสวัสดิการต่าง ๆ ไว้รองรับด้วย

ผู้สนใจศึกษาพรรณไม้ เที่ยวชมหรือต้องการจัดค่ายพักแรม สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ ให้บริการ

 • จัดกิจกรรมค่ายพักแรม ทั้งความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ อย่างครบกระบวนการ
 • รับจัดอาหาร เครื่องดื่ม
 • บริการห้องประชุม สัมมนา
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่นำศึกษา และศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง
 • ห้องนิทรรศการให้ความรู้
 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้

หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม - รัตภูมิ ประมาณ 21 กม.)

โทร./fax. 0 7439 8217

Email : w-nuangaew@hotmail.com