ประวัติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สำนักงานป่าไม้เขตสงขลาเดิม)
...........................................................................................................................................................................................................

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6   60   ถนนรามวิถี   ตำบลบ่อยาง   อำเภอเมือง   จังหวัดสงขลา   90000  

ประวัติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
        เดิมในปี พ.ศ. 2460 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสงขลา
        อยู่ในความควบคุมรับผิดชอบ
        ของป่าไม้ภาคนครศรีธรรมราช และเรียกหัวหน้าหน่วยงานว่า         
        เจ้าพนักงานป่าไม้ภาค ต่อมาในปี พ.ศ.  2483 ได้มีการยุบป่าไม้
        ภาคนครศรีธรรมราชไปตั้งเป็นป่าไม้ภาคกันตัง และยุบป่าไม้ภาคปัตตานี
        มาตั้งเป็นป่าไม้ภาคสงขลา มีจังหวัดในความควบคุมรับผิดชอบ
        5 จังหวัดคือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส  ในปี พ.ศ. 2484
        ป่าไม้ภาคสงขลาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ป่าไม้เขตสงขลา 
        แต่คงมีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดต่างๆ ตามเดิม  
        จนถึงปี พ.ศ. 2495 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
           
        กรมป่าไม้แบ่งสำนักงานป่าไม้เขต ออกเป็น 21 เขต
        โดยให้สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา  ควบคุมรับผิดชอบพื้นที่ป่า
        ใน  4 จังหวัด คือ  สงขลา พัทลุง ตรัง  และสตูล  

        ต่อมาในปีพ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
        มีผลให้ สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา โอนไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
        สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         และเปลี่ยนชื่อเป็น “ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 20 ”

        โดยตัดโอนภารกิจด้านป่าชุมชนไปสังกัดกรมป่าไม้และภารกิจ
        ด้านป่าชายเลนไปสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
        และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
        ของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้ชื่อ “สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6”
        โดยรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่ 5 จังหวัด
        คือ สงขลา พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

        สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6  ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนรามวิถี   
        ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   มีพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน
        44 ตารางวา  และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

        สาขาปัตตานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 6/2 ถนนมะกรูด  ตำบลสะบารัง 
        อำเภอเมือง จังหวัดปัตตาน