คู่มือสำหรับประชาชน
                   โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
           
           
   

การขออนุญาต: การครอบครอง
 

  การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  Click
     
  การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ต่ออายุ)  Click
     
  การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (โอน)  Click
     
  การอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (ใบแทน)  Click
     


การขออนุญาต
: เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ มาตรา 18(2)
 

  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (การต่ออายุ)  Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต) Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์ฯ เพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน) Click
     


การขออนุญาต
: ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 

  การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  Click
     
  การอนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  Click
     


การขออนุญาต: การนำเข้า การส่งออก และการนำผ่าน

 

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
(กรณีประสงค์จะให้ทางราชการกระทำการ)  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าสงวน
สัตว์ป่าคุ้มครอง  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)
แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.2535  Click
     

 
  การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1)
แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1) แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา 18(1) แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 1 ของอนุสัญญาฯ (
CITES)   Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่าในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้าย
หมายเลข 3 ของอนุสัญญา (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (
CITESClick
     

 
  การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 2 และบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 ของอนุสัญญาฯ (
CITES)
  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำเข้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กลุ่มที่ 2  Click
     

 
  การขออนุญาตให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กลุ่มที่ 2  Click
     

 
  การขออนุญาตให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กลุ่มที่ 2  Click
     

 
  การขอใบรับรองการนำเข้าสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และ
ไม่ใช่สัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาฯ (
CITES)
Click
     
  การขอใบรับรองการส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง ไม่ใช่สัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และ
ไม่ใช่สัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาฯ (
CITES)
Click
     
  การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
Click
      

   
การขออนุญาต
: การเพาะพันธุ์สัตว์ป่า

 
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (อนุญาตเพาะพันธุ์ฯ)  Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ต่ออายุ)  Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (โอน)  Click
     
  การขออนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (ใบแทน)  Click
     

การขออนุญาต
: สวนสัตว์สาธารณะ

 
  การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  Click
     
  การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ต่ออายุ)  Click
     
  การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (โอนใบอนุญาต) Click
     
  การอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (ใบแทน) Click
     
  การขอแก้ไขแบบแปลน เพื่อกิจการสัตว์สาธารณะ Click
     
  (การโอนสัตว์ป่าระหว่างสวนสัตว์) การอนุญาตสวนสัตว์สาธารณะ Click
     


การขออนุญาต
: การค้าสัตว์ป่า
 

  การขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ Click
     
  การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  Click
     
  การขอรับโอนอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  Click
     
  การขอใบแทนใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์  Click
     
  การขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า  Click
     
     การขออนุญาต
: ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ

 

  การขอรับใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ  Click
     
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีการถ่ายทำ
    ที่มีช่วงระยะเวลาการถ่ายทำต่อเนื่องหลายวัน เช่น ละครภาพยนตร์  Click
     
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีการถ่ายทำ
    ที่มีช่วงระยะเวลาการถ่ายทำสั้น เช่น สารคดี โฆษณาภาพนิ่ง มิวสิควิดีโอ วิดิทัศน์ Click
     
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีการถ่ายทำ
    ที่มระยะเวลาการถ่ายทำหลายวัน เช่น ละครภาพยนตร์ที่มีการนำสัตว์เข้าไป
    ประกอบการถ่ายทำ   Click
     
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีที่มีช่วงระยะ
    เวลาการถ่ายทำสั้น เช่น สารคดี โฆษณาภาพนิ่ง มิวสิควิดิโอ วีดิทัศน์ ที่มีการนำสัตว์
    เข้าไปประกอบการถ่ายทำ   Click
     
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทย กรณียื่นขออนุญาตที่ส่วนกลาง
    (สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) และมีการนำ
สัตว์เข้าไปประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์   Click
     


 
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในอุทยานแห่งชาติ กรณียื่นขอ
อนุญาตที่ส่วนกลาง (สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
Click
     

 
  การขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ กรณียื่นขออนุญาต
ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  Click
     

 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
Click
     

 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวประเภทรับจ้างหาบ
สัมภาระ (ลูกหาบ)  Click
     

 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนชั่วคราวที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 15 วัน  Click
     

 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
กรณีที่เคยมีการอนุญาตและใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  Click
     

 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
กรณีรายใหม่ทดแทนรายเดิม  Click
     


 
  การขออนุญาตดำเนินกิจการประเภทการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ที่ยังไม่เคยมีการอนุญาตและเป็นกรณีที่ใช่สิ่งก่อสร้างที่กรมอุทยานแห่งชาติ
มีอยู่แล้วดำเนินการ  Click
     
  การจองที่พักและบริการจอง ณ เคาน์เตอร์  Click
     
  การการจองที่พักและบริการโดยเจ้าหน้าที่สำรองให้  Click
     
  การจองที่พักและบริการโดยนักท่องเที่ยวจองเอง  Click
     
  การจองที่พักและบริการโดยยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  Click
     


 

 

   

 

   

 

 

กลับหน้าแรกกรมอุทยานแห่งชาติฯ