เรียนผู้ใช้ข้อมูลเงินหักหนี้สินกรมทุกท่าน
หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนี้ต่อ ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
โดยระบุชื่อ นามสกุล และ เลขบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้ข้อมูล
ศูนย์สารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะได้ดำเนินการให้ท่านสามารถเข้าใช้ระบบได้ต่อไป
ที่ http://dnp-app.dnp.go.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ