กลุ่มสำรวจ

กลุ่มสำรวจทรัพยากรป่าไม้


ทำการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบปริมาณและปริมาตร

การกระจายรวมทั้งชนิดพันธุ์พืชวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จัดทำระบบติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้

ในระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์

กิจกรรมการดำเนินงาน

การสำรวจทรัพยากรป่าไม้พื้นที่กลุ่มป่า

แก่งกระจาน

 

พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานเฉลิมพระเกรียติ

ไทยประจัน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ดำเนินการ

สำรวจ จำนวน 247 กลุ่มแปลงตัวอย่าง

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ

สำรวจทรัพยากรป่าไม้

ณ โรงแรม เมธาวลัย วันที 28 - 30

สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรมและพรรณไม้.