โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว170 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2553

(ยกเลิกคู่มือนายทะเบียน Version 1-3)

คู่มือนายทะเบียน Version 4 (สำหรับนายทะเบียนทุกคน)

หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ว376 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2553
  - หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูล
  - แบบ 7127 (คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) และเอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูล

หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ว377 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2553

การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแผลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สำหรับนายทะเบียนทุกคน)

- หนังสือกรมบัญชีกลาง ว395 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2553

ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

  รายชื่อนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล