กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มนี้แล้วกรอกข้อมูล ส่งให้ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 1 ตึกเทียมคมกฤส (หลังห้องสมุด)
หรือ แสกนส่งมาทางอีเมลล์ของเว็บมาสเตอร์  WEBMASTER@DNP.GO.TH
 
 
 
แบบฟอร์มคำขอใช้ E-mail address ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
     
 
วันที่ขอ ___________________________
 
     
 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ________________________________________________________________(ภาษาไทย)
           (Mr. / Mrs. / Miss) ________________________________________________________________(English)
 
  ตำแหน่ง ___________________________________________________________________________________________  
  สังกัด _____________________________________________________________________________________________  
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ _______________________________________________________________________________  
  เลขประจำตัวประชาชน _____________________________________ โปรดระบุ  
     
 
เป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ/จ้างเหมา Consultant / Researcher
 
 
อื่นๆ ระบุ _________________________________________________
 
     
  มีความประสงค์ที่จะขอใช้ E-mail address ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโดย  
     
 
E-mail address คือ_______________________ @ dnp.go.th
 
 
รหัสผ่าน คือ ____________________________
 
     
   
   
     
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน E-mail ที่ขอทุกประการ  
 

 

ลงชื่อ ___________________________________

( ______________________________ )

ตำแหน่ง _________________________________
ผู้ขอใช้                          

 
 

 


เงื่อนไขการใช้ E-mail address ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    ผู้ใช้แต่ละท่านมีเนื้อที่ในการรับส่ง E-mail ได้ 300 MB
    หากไม่ประสงค์จะใช้ E-mail address แล้ว กรุณา พิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกการใช้ E-mail address ส่งให้ศูนย์สารสนเทศด้วย
    หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา 3 เดือน E-mail address จะถูกปิดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
    ท่านสามารถใช้อีเมลล์ได้หลังยื่นแบบฟอร์ม 1-2 วัน  โดยไม่ต้องรอการแจ้งกลับจากศูนย์ภายหลังการยื่นแบบฟอร์มนี้

 

** หากพิมพ์จากหน้านี้ไม่ได้กรุณา download แบบฟอร์มและพิมพ์ใน Microsoft Word .... Click !! **