บทที่ 11

  เนื้อหา

ประเภทของแผนที่
 

โดยทั่วไปแบ่งแผนที่ออกเป็นสองประเภทหลักคือ แผนที่ทั่วไป (generalIt map) และแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map)

แผนที่ทั่วไป (generalIt map) เป็นแผนที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลซึ่งมีข้อมูลอยู่หลายประเภท เพื่อใช้ในงานได้หลายเรื่อง เช่น สมุดแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศ

แผนที่ภูมิประเทศแสดงข้อมูลหลากหลายประเภท

แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic maps) เป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่ความหนาแน่นของประชากร โดยทั่วไปแผนที่เฉพาะเรื่องจะให้ข้อมูลจากหนึ่งเรื่องหรือเรื่องที่สัมพันธ์กัน แผนที่เฉพาะเรื่องแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพ แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ

แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงคุณภาพแสดงสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันตามข้อมูลเชิงบรรยาย เช่นแผนที่ชนิดดิน ซึ่งดินแต่ละประเภทจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน อาทิ สี ตัวอย่างด้านล่างเป็นแผนที่ขอบเขตการปกครองแสดงขอบเขตที่แตกต่างกันดัวยสัญลักษณ์ที่ต่างกัน

แผนที่ด้านบนแสดงขอบเขตของรัฐ Wisconsin ในแต่ละขอบเขตจะแสดงด้วยสัญลักษณ์รูปแบบที่แตกต่างกัน

สัญลักษณ์มีความสำคัญต่อการแสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้ลัญลักษณ์ของ สี รูปร่าง ความหยาบละเอียด อื่น ๆ ให้กับแผนที่ได้

แผนที่เฉพาะเรื่องเชิงปริมาณ (Quantitative thematic) แสดงความแตกต่างของค่าตัวเลขในข้อมูลเชิงบรรยาย มีแนวทางที่จะแสดงความแตกต่างเชิงปริมาณได้โดยการจำแนกข้อมูล (classifying the data) หรือจัดกลุ่มของข้อมูลตามค่าของข้อมูล เช่นแผนที่ความหนาแน่นของประชากร แผนที่ค่า pH ของดิน ซึ่งอาจให้สัญลักษณ์สี (สีสว่างไล่สีไปยังสีมืด) หรือให้สัญลักษณ์รูปร่างที่แตกต่างกัน (รูปวงกลมขนาดใหญ่ไล่ไปหาขนาดเล็ก) หากมีการจำแนกชั้นแล้วฟีเจอร์ที่อยู่ในอัตภาพชั้นเดียวกันจะให้สัญลักษณ์ที่ต่างกัน จากตัวอย่างด้านล่างเป็นแผนที่ความหนาแน่นของประชากรให้สัญลักษณ์สีโดยการไล่สีจากจำนวนประชากรในแต่ละประเทศ

ตัวอย่างด้านบนเป็นแผนที่ประเทศ Wisconsin โดยให้สัญลัษณ์ไล่สีไปตามความหนาแน่นของประชากร

 
 

พื้นฐานแผนที่

 
   

เนื้อหา
ฟีเจอร์ทางพื้นที่ (Geographic features)
Marginalia
ประเภทของแผนที่

 
       
  การสร้างแผนที่โดยโปรแกรม ArcMap  


หน้าถัดไป