____________________
 • คู่มือการปฏิบัติงาน "การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ"
 • หนังสือเวียนเรื่อง ขอปรับปรุงมติ ครม. วันที่ 8 ก.ค. 51 เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย "การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558
 • คู่มือปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 • สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2559
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ผลการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน 2559
 • แบบฟอร์มคำขอบงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น : รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
  • แบบฟอร์มคำของบประมาณ (แบบฟอร์มที่ 1)
  • แบบฟอร์มโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 2)
  • แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 3)

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวชี้วัดที่ 1.3  จำนวนป่าไม้ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ (แห่ง)

 • รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนป่าไม้ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ (แห่ง) ระดับ สำนัก/กอง/กลุ่ม
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองรายตัวชี้วัดที่ 1.3 สำหรับสำนักอุทยานแห่งชาติ
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองรายตัวชี้วัดที่ 1.3 สำหรับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองรายตัวชี้วัดที่ 1.3 สำหรับสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองรายตัวชี้วัดที่ 1.3 สำหรับสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 • แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองรายตัวชี้วัดที่ 1.3 สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และสาขา
 • แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเสนอพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่
 • แบบฟอร์มรายงานผลการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อเสนอเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่
 • เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สงวนชีวณฑล

ประกาศเกี่ยวกับทุนการศึกษา

 • ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 • ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี 2555
 • แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มสัญญาสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 • แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1) (แบบฟอร์มที่ 2)
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • แบบฟอร์มแจ้งวันเดินทางไปต่างประเทศ
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแผนปฏิบัติการวิจัย และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น