____________________
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย "การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558
 • รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • คู่มือปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ 1)
 • สรุปโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างเดือนตุลาคม 57 - มีนาคม 58
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ผลการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558
 • แบบฟอร์มคำขอบงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น : รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
  • แบบฟอร์มคำของบประมาณ (แบบฟอร์มที่ 1)
  • แบบฟอร์มโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (แบบฟอร์มที่ 2)
  • แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 3)
   

________สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website ของ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงทั้งสถานที่ และ Website อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง หากพบข้อผิดพลาด หรือมีปัญหาใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ icdwebmaster@gmail.com ได้เลยครับ จะรีบดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว รวมทั้งหากมีข้อเสนอแนะ ติชม ก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน ขอบคุณมากครับ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี 2555
 • แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มสัญญาสัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
 • แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • แบบฟอร์มแจ้งวันเดินทางไปต่างประเทศ
 • แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแผนปฏิบัติการวิจัย และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการศึกษา และเหตุผลความจำเป็น
 • แบบฟอร์มโครงการหรือแนวการฝึกอบรม และเหตุผลความจำเป็น