แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

 

 
     
     
     แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
     
     
     แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
     
     
     แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     
     
     
      
     
     
      

 

สำนักแผนงานและสารสนเทศ