แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๓ และแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๔)

 
>>   ปกหน้า   >>click
>>   คำนำ (โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)   >>click
>>   สารบัญ   >>click
>>   บทนำ   >>click
>>   โครงสร้างและการแบ่งงานภายในกรมอุทยานฯ (ฉบับแก้ไข)   >>click
>>   กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ   >>click
>>   แผนที่แสดงกลุ่มป่าที่สำคัญในประเทศไทย   >>click
>>   แผนผังการเชื่อมโยงของแผนต่างๆ   >>click
>>   ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการกรมอุทยานฯ   >>click
>>   สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) งบประมาณกรมอุทยานฯ และโครงสร้างฯ ไทยเข้มแข็ง   >>click
>>   ปกย่อย แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) กรมอุทยานฯ ตามแบบ ก.พ.ร.   >>click
>>   แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ก.พ.ร.   >>click
>>   การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ อส 52-54 (ก.พ.ร.)   >>click
>>   ปกย่อย แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สงป.   >>click
>>   แบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (แบบ ผปร.01)   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๔) ผปร.02 งบปกติ   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๓) ผปร.02 ไทยเข้มแข็ง   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๓) ผปร.03 งบปกติ   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๓) ผปร.03 ไทยเข้มแข็ง   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๔) ผปร.03 ปี ๒๕๕๔  งบปกติ   >>click
>>   ทบทวนแผนฯ ๔ ปี (๒๕๕๓-๒๕๕๔) ผปร.03 ไทยเข้มแข็ง   >>click
>>   ปกย่อย ภาคผนวก   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี   >>click
>>   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (สผส.)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   สรุปสาระสำคัญการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานปี ๒๕๕๓   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ทบทวนแผน MONREME   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   ภาคผนวก แผนปฏิบัติราชการณฯ ๔ ปี (ต่อ)   >>click
>>   รูปสรุปการประชุม   >>click
>>   ปกหลัง   >>click
>>    

 

กลับหน้าแรก