งานสำคัญของส่วนนโยบายและแผน        :          โครงสร้างการบริหาร        :      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559  
     
 


  ส่วนนโยบายและแผน
  รับผิดชอบ

    1) รวบรวม  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  นโยบายรัฐบาล 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย
  และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  ประมวลเป็นนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการ
  ดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
  และพันธุ์พืช  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม

    2) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  กระทู้  ญัตติ  การประชุมรัฐสภา  และการประชุม
  ผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม

    3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนงานและโครงการ
  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

    4) ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
  ป่าไม้แห่งชาติ
 
 


Tel./Fax.(ทางไกล) 02 561 4831
Tel./Fax.(ธรรมดา) 02 579 9534

 


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา(ปคร.) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ 2555  วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

   
    รูปภาพการประชุมสัมมา 
   
     เอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากร
 
  มติ ครม. หลักการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ ครม.และเอกสารตัวอย่าง 
     โดย นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม
     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  เรื่อง การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ปคร.ทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 
    
โดยวิทยากร จาก สปคร.ทส.
     สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง การปฏิบัติงานด้านสภา        ไฟล์ 1         ไฟล์ 2
   
  โดย  นางหทัยรัตน์ ไอยรากาญจนกุล
     ส่วนประสานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานระบบการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
   
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจำปีงบประมาณ 2555
     โดย นางสาวตรูจิต มหาวิหกานนท์
     ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักแผนงานและสารสนเทศ
     กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 
 
     
 
 
 

 

 

กลับหน้าหลักสำนักแผนงานและสารสนเทศ