ภารกิจ

โครงสร้างผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ : นายทรงเกียรติ  ตาตะยานนท์ 

 
 

ส่วนอำนวยการ

ส่วนนโยบายและแผน

ส่วนจัดการงบประมาณ

ส่วนติดตามประเมินผล

 
     
 
      ดาวน์โหลด   
     
  คู่มือ อส.301,302 ปี 2562 รายละเอียด  
     
  เอกสารการประชุม ิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   
   

  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ  รายละเอียด

  การจัดทำแผนการปฏบัติงานฯ 2562  รายละเอียด

  เอกสารนำเสนอการจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2562 (เอกสารแนบ)  รายละเอียด

  พรบ.วิธีการงบประมาณ 2561  รายละเอียด

  หนังสือแจ้งเวียน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด

  มาตรด้านการงบประมาณ มติ ครม. 13 ธ.ค. 2561  รายละเอียด

  แจ้งเวียนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี62  รายละเอียด

  คำสั่งคกก.ติดตามเร่งรัด 62  รายละเอียด

  ณ 14 ธ.ค.61 - สถานะรายจ่ายงบลงทุน  รายละเอียด

  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  รายละเอียด

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด
     
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   
    มอบการจัดทำนโยบายปี  2563  ดูไฟล์
    การประชุมมอบนโยบายของสำนักงบประมาณปี 2563   ดูไฟล์
     
  รายงานการประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1  (Project and Progress Reviews) 
   
   

  เอกสารการประชุม  รายละเอียด

  Slide การประชุมตรวจราชการฯ (21 พ.ย.2561)  รายละเอียด
     
  พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียด   
     

 
  เอกสารประกอบ พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รายละเอียด  
     
     
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด 
     
     


 
  ประกาศรายชื่อ  ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าพนักงานธุรการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายละเอียด  
 
     
     
  ทิศทางองค์กร สำนักแผนงานและสารสนเทศ   คลิก

 
 
แบบประเมินผลร้อยละบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
สำนักแผนงานและสารสนเทศ รายละเอียด
     
     

 
  แนวทางการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการฯ
    หลักเกณฑ์อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ 2562 
แนวทางการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ  
แบบฟอร์มอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ 2562  
     
     
  เอกสารงบประมาณ ฉบับ 3  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   
     
     
  แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   
 
ขั้นตอน สนช.2562 
 
แนวทางการเตรียมความพร้อม ปี 2562 
 
ตัวอย่างรูปเล่มแบบฟอร์ม ถมช.2562 
 
     

 
  แผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     
     


 
 
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561  คลิก
 
แบบฟอร์มการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2561 คลิก
                       (รายการก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบอุทยานฯ วงเงินงบประมาณ72,000,000 บาท)
     
     

 
  พรบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
คลิก
     
  แผนการจัดการความรู้ สผส.
   
   

  แผนการจัดการความรู้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  คลิก
   

  จังหวัดเมืองหลัก 22 จังหวัด / จังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด  คลิก
   

  1) คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   คลิก
    

  2) การจัดกลุ่มประเด็นความรู้   คลิก
          -ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ตามแผนการจัดการความรู้
          สำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
     
  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม สงป.301 ประจำปี 2560  คลิก
     
     


 
 
รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการ
    ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

           
     

 
  หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
     
     

 
  คู่มือการจัดทำรายงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
  รายชื่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16  เป็นหน่วยเบิกจ่าย 
     
  ฟอร์มคำขอเบื้องต้น 62             
     
     
  แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561     
     
  แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
     
     
  แผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ประจำปี 2560      
     
  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
    เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลด
     
     
  แผนบูรณาการ   
     
   

 
แผน ปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   
   

 
แผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
   

 
แผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
     
     
  แผน การปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)  
 
   
 
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1604 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 
สงป.301 
สงป.302 
สงป.302 ฝึกอบรม สัมมนา
สงป.302-1
     
     
 
 
  แผน การปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สงป.)
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 
 
   
 
  หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/29838 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 
  สงป.301                สงป.302                  สงป.302 ฝึกอบรม/สัมมนา (ภาพรวม)
  สงป.302/1 รายละเอียด
     
     
 
 
  ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2560 (สงป.) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
     
    แผนฯ รายการครุภัณฑ์              แผนฯ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     
     
    เอกสาร ประกอบการประชุมเตรียมการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2561
     
    1.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์(สค2559) 
    2.อัตราค่างานต่อหน่วย(มค2559) 
    3.มาตรฐาน ICT2559 
    4.หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย_ค่าใช้สอย+ตอบแทน+วัสดุ(มค2559) 
    5.ค่าใช้จ่ายสัมมนา+ฝึกอบรม+ตปท(มค2559) 
    6.Unitcost อุทยาน 
    7.Unitcost หน่วยพิทักษ์ จุดสกัด และหมู่ดับไฟป่า  
    8. ฟอร์มคำขอเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2561   เพิมเติม (8)-(9)
    9. PowerPoint ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ  
    10. PowerPoint กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    11.ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
     
     
    แผน บริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ประจำปี 2559  
              สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
     
     
    เอกสาร สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การควบคุมภายใน (วันที่ 16-17 พ.ค.2559)
     
    1.สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    2.เอกสารประกอบการบรรยาย1
    3.เอกสารประกอบการบรรยาย2
    4.แบบฟอร์มต่างๆ
   
    กระดาษวิเคราะห์ความเสี่ยง
    แบบ ปย.2
    แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก)
    แบบ ปย.1
     
     
     
  แผน ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
     
  แผน การปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ สงป.) 
   

  หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0709/25998 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 
  สงป.301   สงป.302 ฝึกอบรม/สัมมนา
  สงป.302   สงป.302/1
     
     
  แผน การปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ สงป.)
           จำแนกตามแผนบูรณาการ (IP)
   
     
สงป.301 (IP)   สงป.302 (IP)   สงป.302 กิจกรรม (IP)
สงป.302 รายละเอียด (IP)   สงป.302/1 (IP)  
     
     
  เอกสาร ข้อมูลประกอบการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ สงป.) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
   
 
  แผนฯ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนฯ รายการครุภัณฑ์
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาวุธปืนลูกซอง พร้อมอุปกรณ์
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม.
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุก 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน/เมตร
  ข้อกำหนดรายละเอียดการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 3 กิโลวัตต์
     
     


 
  การ ขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ   
 

เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น.
     ณ ห้องประชุมตึกญี่ปุ่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 
 เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2 เอกสารที่ 3 งบกลางฯ            

การจัดทำรายงานงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

  การจัดส่งรายงาน งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
แบบฟอร์มรายงานแผนงานดำเนินงาน (แบบ อส.1)

  คำอธิบายแบบ อส.1-1  
คำอธิบายแบบ อส.1 

  แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (แบบอส.2) 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ อ.ส.1-1)

  คำอธิบายแบบ อส.2  
 
     
  ประกาศสำนักแผนงานและสารสนเทศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสำนักแผนงานและสารสนเทศ 
     
     

 
  แบบฟอร์มการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม 
 
     

 
  ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกอบการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
     
  การจัดทำงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เบื้องต้น)
    - แบบฟอร์มคำขอเบื้องต้น 
    - แบบรายงานครุภัณฑ์ (กรณีขอทดแทน) ประจำปี 2559 
     
  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
    -แบบ สงป.301           -แบบ สงป.302          -แบบ สงป.302/1 
-แบบ สงป.301 IP        -แบบ สงป.302 IP      -แบบ สงป.302/1 IP  
      
  แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ สงป.) 
-แบบฟอร์ม สงป.301   -แบบฟอร์ม สงป.302   -แบบฟอร์ม สงป.302/1, 302/2, 302/3 
     
  แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557     
     
 
  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (แบบ สงป.)
1.หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0709/1638 ลว 11 ตุลาคม 2556 
2.สงป.301   3.สงป.302   4.สงป.302/1  
5.สงป.301 (CS)  6.สงป.302 (CS)  5.สงป.302/1 (CS) 
     

 
  แผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ประจำปี 2557      
     
     


 
  แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2558    
แบบคำของบประมาณ (แก้ไขล่าสุด 14 ต.ค.2556)
ตัวอย่างแบบคำขอฯ
     
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ  Click
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 


  (ร่าง)
รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของกรมอุทยานฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2562

  แบบ ปค.4 

  แบบ ปค.5 
   
 
 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2561

รายละเอียดอัตราราคาต่อหน่วย
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2561

รายละเอียด

 

 
 
 


ข้อมูลประกอบการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

-รายการครุภัณฑ์ และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
  คลิก
   
  -รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  คลิก
 
 
 
 


แบบฟอร์มคำของบประมาณ
รายจ่ายเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และแผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

รายละเอียด

 

 
 
 


เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คลิก

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

 
 


ลักษณะสำคัญขององค์การ
ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

 


ความก้าวหน้าของการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมและ
การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียด

 
 
 


เอกสารประกอบการประชุม
ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคเหนือ
แบบบูรณาการ
1-2 มิ.ย.2561 รร.ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
รายละเอียด

 
 


เอกสารประกอบการประชุม
ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคเหนือ
แบบบูรณาการ
รายละเอียด

 
 


ทิศทางการพัฒนาภาค
รายละเอียด

 
 


แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามแผนพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (งบภาค)
รายละเอียด

 
 


แบบฟอร์มการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย (สำนักงบประมาณ)

ประจำปี พ.ศ.2562 

 
 


เอกสารประกอบการประชุม
แผนตรวจราชการกระทรวงฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

(Project and Progress Reviews)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 
 


 ข้อมูล
ประกอบการดำเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2561 (สงป.) อส

  แผนฯ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  แผนฯ รายการครุภัณฑ์
 
 

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ.2562 (สงป.)
 

 

แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ.2561 (สงป.)
 

 


การกำหนดมาตรการและแนวทาง
การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เรื่อง การประหยัดงบประมาณ
(ค่าวัสดุสำนักงาน)
 
 

 
 


แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี

(แบบ อส.101-104)
 
  ปี 2562  
    ปี 2561
 

 


ปฏิทินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ

พ.ศ.2562 
พ.ศ.2561 
พ.ศ.2560  
พ.ศ.2559  
พ.ศ.2558  
พ.ศ.2557  
 
 
 


แบบฟอร์มแจ้งรายการงบลงทุน
 ประจำปี พ.ศ.2562

  รายการงบลงทุน ปี 2562 ครุภัณฑ์

  รายการงบลงทุน ปี 2562 ที่ดินก่อสร้าง
 
 


แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

 


แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 (แบบ สงป.)


 

 แบบฟอร์ม สงป.301, 302 , 302/1,
 302/2 , 302/3


 

 ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
 


รายงานประจำปี

รายงานประจำปี อส. 2560
ดูรายละเอียด

 

รายงาน แผน/ผล การปฏิบัติงาน
(อส 301) (ใช้คงที่)

 


 คู่มือการจัดทำรายงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิก

อส.301 / อส.302 / อส.303

 


 แบบฟอร์มการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2561

 (หน่วยงาน) 

 

  แบบฟอร์มการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
พ.ศ.2560  (ขั้นคำขอ)

Click 

 

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2560
(เบื้องต้น)
 

  -ฟอร์มคำขอเบื้องต้น 2560 
  -แบบรายละเอียดการครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง อส 2560
 
  -แบบรายงานครุภัณฑ์
(กรณีขอทดแทน) อส 2560
 

แผนฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   (แบบ สงป.) 

  -แบบ สงป.301 / 302   
  -แบบ สงป.302/1,302/2,302/3  
 

แบบฟอร์มข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของกรมอุทยานฯ
 (แบบสงป.) 
-แบบฟอร์ม 

 

การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญ
ขององค์การ ประจำปี พ.ศ.2558
Click 

 

  คู่มือการจัดทำรายงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Click 

 

การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญ
ขององค์การ สำนักแผนงานและสารสนเทศ
Click 

 


รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับสำนัก/กอง (สผส) 

 

คู่มือการจัดการองค์ความรู้ สผส.

 

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อส

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
 

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สผส. อส.

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 

 

 งานบริการ

  บริการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

  บริการค้นหาบุคลากรในหน่วยงาน อส.

  ข้อมูลส่วนบุคคล / Slip เงินเดือน )

  DNP Mail เช็คอีเมลล์

  ห้องสมุดกรมฯ

 
 

 แบบฟอร์มต่างๆ
 ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

  แบบฟอร์มการจ้างพนักงานราชการใหม่
        ประจำปีงบประมาณ 2555
        (แบบ คจ.50)  
 
  แบบฟอร์ม ไอที 
  แบบฟอร์มขอใช้ e-Mail  ของกรม
  แบบฟอร์มเปลี่ยนรหัสผ่าน
  user/e-Mail [@dnp.go.th]
  แบบฟอร์มขอใช้รหัสผ่าน 
  เพื่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์
     
 (Internet) ของกรม
            
รายละเอียด     
           
แบบฟอร์ม
 
 

 ระบบงาน

  ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
  ระบบตารางการประชุมผู้บริหาร อส.
  ระบบงานเครือข่ายกรมอุทยาน
  ระบบสารสนเทศภายใน (INTRANET)
  ระบบรายงานการประชุมผู้บริหาร อส
 
 
 

 
     
 
 
 
   เอกสารสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 
     
 
  แผนบริหารความเสี่ยง สำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปี 2554    
     
  เอกสารประกอบการประชุม  ในวันที่ 25 มกราคม 2554 (ร่างคำตอบ PART ปีงบประมาณ 2554)    เชิญ  
     
  รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
     
  ปฏิทินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    >> click <<
     
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2554) (ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2554)  >> click <<
     
  รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553  (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
     

  รายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร  โดย สำนักแผนงานและสารสนเทศ  >> click <<
     

  สผส.กับงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  >> Click >
     

  ประมวลภาพการติดตามผลการดำเนินงาน ผลผลิตโครงการของ อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2552  โดยส่วนติดตามและประเมินผล
     
   
  กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 และ 2552   Click
  กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552     Click
  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552     Click
     

  คู่มือการจัดทำรายงาน แผน/ผลการปฏิบัติงาน  การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2552
 
     
 

ที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการฯ (อาคารโรงอาหาร) ชั้น 4  กรมอุทยานฯ 61 ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ   โทร. 02  561 0777   ต่อ  1229

 
     
 

กลับหน้าหลักกรมอุทยานฯ                          กลับหน้าหลักหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ

 
 

IntraInfo