แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(แบบ สงป.)
 

 


 

 

2561

2561 (ปรับปรุง)

2562

 
         
  หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/23116 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม (แบบ สงป.)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.256
2  (แบบ สงป.)
 
         
  1.ภาพรวมแบบ สงป.301   1.หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด
   ที่ นร 0718/10904  
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0718/20092
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561  
 
         
  2.แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์  2.สงป.301     1.ภาพรวมแบบ สงป.301    
             แบบ สงป.302        
              แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด   3.สงป.302     2.แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์   
                 แบบ สงป.302    
  3.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  4.สงป.302-1                แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด    
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)                แบบ สงป.302/3 - รายละเอียด    
              แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)        
              แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด    3.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
                  แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)    
  4.แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม               แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)    
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)               แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด   
              แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)      
      4.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา
   และวัฒนธรรม 
 
  5.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ                แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)  
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)    
              แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด   
              แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด       
      5.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   
  6.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)  
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)    
              แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด   
              แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด        
         
  7.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ    6.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)        
             แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ) [CS29]  
              แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด                แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)   [CS29]  
                  แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด  [CS29]  
  8.แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ                แบบ สงป.302/2 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด  [CS29]  
              แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)                 แบบ สงป.302/3 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด  [CS29]  
             แบบ สงป.302 (แผนบูรณาการ)        
              แบบ สงป.302/1 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด       
              แบบ สงป.302/3 (แผนบูรณาการ) -รายละเอียด       
         
         
 

 

กลับหน้าหลัก