เอกสารการประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือ
แบบบูรณาการ 1 - 2 มิถุนายน 2561
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 
     
     
 
 
  การประชุมระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ  
 
  1 มิ.ย.2561 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ
     กลไกการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาภาคเหนือ  
 
  ระบบบริหารงบประมาณเชิงพื้นที่ สำนักงบประมาณ  
 
  แนวทางการเสนอกำหนดโครงการที่เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าและสอดคล้อง
     กับศักยภาพพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือ 
 
  การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2561 
 
  2 มิ.ย.2561 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ
     กลไกการบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาภาคเหนือ  
 
     
 
 
     
     
      แบบสรุปโครงการแบบย่อ ปี 2563 อุทยานแห่งชาติ(ภาคเหนือ)  
     
      Project idea2563-ภาคเหนือ  
     
      Project idea ไฟป่า ลาดตระเวณ2563-สฟป  
     
      โครงการแบบย่อ Project idea ภาคเหนือ ต้นน้ำ ปี 2563   
     
      โครงการแบบย่อ-โครงการเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ ภาคเหนือ ปี 2563  
     
     
 
     
 
     
 

กลับหน้าหลัก