เอกสารประกอบการประชุมแผนตรวจราชการกระทรวงฯ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่ 1 (Project  and  Progress Reviews)

     
  1.การประชุมตรวจราชการตามแผนตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
     รอบ 1 (วันที่ 27 พ.ย.2560)  

2.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ
     ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการ ภาคเหนือ   


3.ตัวชี้วัดเป้าหมาย ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ (พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 55,000 ไร่)  


4.ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
     (พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น อส-55,000 ไร่)  


5.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป (TimeLine2017)   


6.การตรวจติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ  ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
     (พื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนได้ อส.35,000 ไร่)   


7.ประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้