การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

 

 

 
 

เรื่อง การประหยัดงบประมาณ (ค่าวัสดุสำนักงาน)

 
     
 
  การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (อส.)
    ทส.0905.303/ว6225  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
     
  การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สำนักงาน ก.พ.ร.)
    นร 1200/ว25  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560  
     
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประหยัดงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)
    นร 0736/2792  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
     

 
  มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อส.) 
     
  ตารางแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
     
  แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     
  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่จะนำมาประหยัดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน (วัสดุสำนักงาน)
     
     
 
 

กลับหน้าสำนักแผนงานและสารสนเทศ