ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ(แบบ สงป.301)  
     
 
1.รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ สิ้นไตรมาส
 
     
 
 
สิ้นไตรมาสที่ 1
งบลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
ผลการเบิกจ่ายแยกผลผลิต สิ้นไตรมาสที่ 1  
   
สิ้นไตรมาสที่ 2
งบลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ผลการเบิกจ่ายแยกผลผลิต สิ้นไตรมาสที่ 2  
   
สิ้นไตรมาสที่ 3 งบลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
  ผลการเบิกจ่ายแยกผลผลิต  สิ้นไตรมาสที่ 3  
   
สิ้นไตรมาสที่ 4
 
งบลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
ผลการเบิกจ่ายแยกผลผลิต  สิ้นไตรมาสที่ 4  
 
     
     
 
2.รายงานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัด อส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
     
 
  (1) ด่วนที่สุด 3028 ลว.21 ธ.ค.2560 - ครั้งที่ 1 .2560  
   
  (2) 1000 ลว 22 พ.ค.2561 - ครั้งที่ 1 .2561  
 
     
     
 
3.รายงานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัด ทส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
     
 
  (1) ด่วนที่สุด 1838 ลว.25 ม.ค.2561 - ครั้งที่ 1.2561  
   
  (2) ด่วนที่สุด ว6611  ลว.21 มี.ค.2561 - ครั้งที่ 2.2561  
   
  (3) ด่วนที่สุด ว2039  ลว.12 มิ.ย.2561 - ครั้งที่ 3.2561  
   
   
 
 
4.รายงานผลการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน
 
     
 
  (1) ด่วนที่สุด ว9353 ลว.27 ธ.ค.2560 - สบอ.16 (เชียงใหม่)  
   
  (2) ด่วนที่สุด 8406 ลว.17 เม.ย.2561 - สบอ.11 (พิษณุโลก)  
 
     
 
5.รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 (สงป.301)
 
     
 
   

(1) แบบ สงป.301             คำชี้แจง  
   

(2) แบบ สงป.301 (แบบบูรณาการ)             คำชี้แจงแผนบูรณาการ 
   
  (3) แบบ สงป.301 (พรบ.เพิ่มเติม)   
 
     
     
 
 
 
 
 
 


กลับหน้าหลัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ