ผู้บริหาร               โครงสร้างองค์กร              ประวัติความเป็นมา              ติดต่อสอบถาม               กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช  

หน่วยงานในสังกัด
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
    ส่วนแผนงานและงบประมาณ
    ส่วนติดตามประเมินผล
    ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ
    ส่วนวิเทศสัมพันธ์
    ศูนย์สารสนเทศ


Check Mail @dnp


คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

0 0 1 0 0 1

ตั้งแต่วันที่  2  กุมภาพันธ์  2548

ติดต่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
โทร.0 2561 0666 ต่อ 1240

webmaster@dnp.go.th
  การกำหนดหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 


สำนักแผนงานและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่
     (1) ศึกษาและวิเคราะห์แผนงานและโครงการ  การตั้งงบประมาณประจำปี   รวมทั้งเร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
     (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท  แผนงาน  และกิจกรรม ในแนวพระราชดำริและแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติ  และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพัฒนาในเขตพื้นที่เฉพาะ  และโครงการเฉพาะกิจอื่นๆ ของกรม
     (3) จัดระบบการสำรวจ  การเก็บ  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
     (4) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านป่าไม้  และเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ระหว่าง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป    รับผิดชอบ
          1)  ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปของสำนัก
          2)  ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  การเงิน  บัญชี และพัสดุของสำนัก
          3)  ดำเนินงานด้านบุคคลของสำนัก
          4)  ควบคุม  ดูแลอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และครุภัณฑ์ของสำนัก


 
ส่วนแผนและงบประมาณ     รับผิดชอบ
          1)  รวบรวม  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ประมวลเป็นนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2)  จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี  กระทู้ญัตติ  การประชุมรัฐสภา  และการประชุมผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          3)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนงานและโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          4)  ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
          5)  วิเคราะห์ ประมาณการ  จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และกลยุทธ์ผลผลิตตัวชี้วัดของกรม
          6)  จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินภาพรวมประจำปี
          7)  วิเคราะห์  ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี


 
ส่วนติดตามประเมินผล    รับผิดชอบ
          1)  กำหนดรูปแบบแนวทางในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน
          2)  จัดทำรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด
          3)  ติดตาม  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด   เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
          4)  พิจารณางบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินการในกิจกรรม/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
          5)  จัดทำแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดลงทุน
          6)  จัดทำรายงานแผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
          7)  ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และผู้ตรวจราชการกรม

 
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ    รับผิดชอบ
          1)  ประสานการประชุมร่วมกับสำนักพระราชวัง  กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางตามพระราชดำริ
          2)  จัดทำแผนแม่บท  แผนงาน  เป้าหมาย  กิจกรรม   จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  รายละเอียดงบประมาณ  ขออนุมัติเงินประจำงวด  ติดตามผลการดำเนินงาน
          3)  รายงานผลความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรค  เตรียมงานรับเสด็จฯ  ถวายรายงานรับสนองพระราชดำริ

 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์   รับผิดชอบ
          1)  ประสานงานตามพันธกรณีเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่างๆ ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          2)  ดำเนินการว่าด้วยความร่วมมือด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
          3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และประชุมในต่างประเทศของข้าราชการ


 
ศูนย์สารสนเทศ   รับผิดชอบ
          1)  จัดระบบการสำรวจ  รวบรวม  ประมวลผล  วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล  จัดทำฐานข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          2)  สร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          3)  บริการ  ปรับปรุง  ข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
........................................................................................................
กรมอุทยานแห่งชาติฯ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (02) 561-4292 ถึง 3
webmaster@dnp.go.th