^         ความหมายดวงตราประจำกรม
                                                   English Version

โทร.02 562 0760

จองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ
จองเต็นท์/พื้นที่กางเต็นท์

สำรวจความพึงพอใจระบบจองที่พักฯ

 ประวัติกรม  ผู้บริหาร  โครงสร้าง  ระเบียบ   ภารกิจ  วิสัยทัศน์และพันธกิจ   ค่านิยมองค์กร  ประเด็นยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ อส 4 ปี  การประสานงาน ครม.และรัฐสภา(ปคร.) อส  นโยบายรัฐมนตรี ทส
 

                                                                                                                                                   

ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระหว่าง 1-30 ก.ย. 57เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

 

 
     
 

 
 
 
***ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช****

    
 
 
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
    
 
 

อ่านข่าวย้อนหลัง                      

 
 

 

    
  ศูนย์บริการประชาชน อส.

 

    
  สารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติฯ

 

    
  ความรู้/สารสนเทศที่น่าสนใจ

 

   ศูนย์บริการประชาชน

   PMQA
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประกวดราคา
   ประกาศราคากลาง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
   รายงานการควบคุมภายใน อส. ประจำปี 2554
   แผน/ผลการดำเนินงานของ อส
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม อส.
   รับความคิดเห็น/รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ
   การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รับสมัครงาน/ประกาศผล
   การเดินทางมากรมอุทยานแห่งชาติฯ
   แผนที่ภายในกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   ชี้แจงเรื่องร้องเรียน
   แนะนำติชมเว็บไซต์
 
   แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อส.
  
แผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ
   การเผยแพร่ข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ
    ข้อมูลสถิติกรมอุทยานแห่งชาติ
   สถิติเงินรายได้-อุทยานแห่งชาติฯ
   สถิตินักท่องเที่ยว-อุทยานแห่งชาติ
   รายงานสรุปสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้  
   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
  
ในการปฏิบัติราชการ อส. 
   แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต อส.
   แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ อส.
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   ค้นหาบุคลากรในสังกัด อส.
   สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัด อส.
 
 
   อุทยานแห่งชาติ
   สัตว์ป่า
 
   พันธุ์พืช
   ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
   โครงการที่น่าสนใจ

  
สำนักงานหอพรรณไม้ 
 
   พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

  
ห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอเชิญเลือกสรรหนังสือเข้าห้องสมุด
  
หนังสือ
   ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
   (KM) กรมอุทยานแห่งชาติฯ
   เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 

โครงการ / กองทุน  ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
 
>รายละเอียดของโครงการ

 


โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
 
>รายละเอียดของโครงการ
            
ปัจจุบันยอดเงินบริจาคในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าฯ ณ วันที่ 10 กันยายน 2557  เพิ่มขึ้นเป็น  4,377,944.15  บาท ใช้ไป 3,280,216.71 บาท คงเหลือ 1,097,727.44 บาทค่ะ  กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ  สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  เลขที่ 980-2-16537-9  ประเภท กระแสรายวัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ค่ะ
             เฉพาะกรณี
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้บริจาคเงินให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตามโครงการดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ การส่งเสริม อนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงิน มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ  เพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 44) เรื่อง กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2535
 
 
 

กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภยันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่
ชื่อบัญชี
กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบางบัว
เลขที่บัญชี  053-2-83933-1
  รายละเอียดเพิ่มเติม>>


         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย    
> ข่าวสาร และรายงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือช้างป่า

                   กรมอุทยานแห่งชาติฯ  ขอเชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือช้างป่า 
         สามารถบริจาคเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39  ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
 
         กองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (Thailand's Wild Elephant Food Security Fund (TEFS) )
         เลขที่บัญชี 039-0-35626-3
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
     

โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามระบบอนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน
   
ตามอนุสัญญาไซเตส >>> 

 


               
    
 
 
 
  

 
 


 
  โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Catalyzing  Sustainability of Thailand's Protected Area System: CATSPA)         > รายละเอียดของโครงการ
   
            เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United National Development Program: UNDP) นำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ซึ่ง GEF ได้ให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 4 ปี
 

 

  โครงการ เรดด์พลัส (REDD+)   รายละเอียดโครงการ   
   
         เป็นโครงการที่มีเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก  ที่มีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นคุณค่าในบทบาทของป่า ต่อการลดวิกฤติของสภาพภูมิอากาศ บนพื้นฐานของความสามารถในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ของป่า
 
 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอันดามัน    
         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศสฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ปรับปรุงการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามแห่ง อันได้แก่  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา    
  
 
  เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ

         
รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รวบรวมเอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจไว้หลายประเภท ได้แก่ หนังสือ  บทความ  เอกสารวิชาการงานวิจัย  ภาพเขียน  ภาพถ่าย  ผลงานมัลติมิเดีย และงานศิลปะตกแต่ง  อาทิ   เช่น     ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์      ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษธรรมชาติ    หนังสือสถิติปีต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นต้น    นักเรียน  นิสิตนักศึกษา  และประชาชน สามารถเข้าชมได้อย่างเพลิดเพลินค่ะ  ซึ่งลิขสิทธ์ของเอกสารเผยแพร่ดังกล่าวนี้เป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชค่ะ    เข้าชม
 
คุณพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พอใจ
ไม่มีความคิดเห็น / ไม่ทราบ
 

สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


ระบบสารสนเทศภายใน
DNP Intranet
 

 
           ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นี้  เป็นกลไก
สำคัญที่สื่อมวลชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการประพฤติตามจรรยาข้าราชการ  จึง
ประกาศให้สาธารณะชนรับทราบ  
ดูรายละเอียด...    ทั้งนี้ท่านเสนอแนะและส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความประพฤติข้าราชการได้ที่ 
 ตู้ปณ.142   ปณจ.จตุจักร    กรุงเทพฯ    10900    
  e-Mail:
CAODNP@DNP.GO.TH
 
 

 
 
p

p
ลำดับที่เข้าชม (ตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2546)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 

 

ที่ตั้ง:               61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
                           กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์
:  0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666
E-mail:            webmaster@dnp.go.th

Valid CSS!