วันที่
Hotspot

MODIS

NOAA 19
   
18 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.20
   
17 กุมภาพันธ์ 2561

01.50
11.15
12.45,14.25
22.10
   
16 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.35
13.40
22.05
   
15 กุมภาพันธ์ 2561

02.05
11.30
12.55
22.20
   
14 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.45
13.50,13.55
   
13 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

13.10
22.35
   
12 กุมภาพันธ์ 2561

01.35
11.00
14.05
21.50
   
11 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.15
13.20
22.45
   
10 กุมภาพันธ์ 2561

01.45
11.10
14.15
22.00
   
9 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.30
13.35
23.00
   
8 กุมภาพันธ์ 2561

02.00
11.25
12.50,14.30
22.15
   
7 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.40
13.45
   
6 กุมภาพันธ์ 2561

02.10
11.35
13.05
22.30
   
5 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

10.50
14.00
   
4 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.10
13.15
22.40
   
3 กุมภาพันธ์ 2561

01.40
11.05
14.10
21.55
   
2 กุมภาพันธ์ 2561

ไม่มีข้อมูล

10.20
13.25
22.50
   
1 กุมภาพันธ์ 2561

01.50
11.15
14.20,14.25
22.10