วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
กุมภาพันธ์ 2563
23 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
22 กุมภาพันธ์ 2563


01.10


10.35

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
21 กุมภาพันธ์ 2563


02.05


11.30


12.55


22.20

 
20 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50


23.15

 
19 กุมภาพันธ์ 2563


02.15


11.40


13.10


22.35

 
18 กุมภาพันธ์ 2563


01.35


11.00


14.05


21.50

 
17 กุมภาพันธ์ 2563


02.30


10.15


13.20


22.45

 
16 กุมภาพันธ์ 2563


01.45


11.10


14.15


22.05

 
15 กุมภาพันธ์ 2563


02.40


10.30


13.30


23.00

 
14 กุมภาพันธ์ 2563


02.00


11.20


14.30


22.15

 
13 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45


23.10

 
12 กุมภาพันธ์ 2563


02.10


09.55


13.00


22.30

 
11 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล


10.55


13.55


21.45

 
10 กุมภาพันธ์ 2563


02.20

ไม่มีข้อมูล


13.15


22.40

 
9 กุมภาพันธ์ 2563


01.40


11.05


14.10


21.55

 
8 กุมภาพันธ์ 2563


02.35


10.20


13.30


22.50

 
7 กุมภาพันธ์ 2563


01.50


11.15


14.25


22.10

 
6 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40


23.05

 
5 กุมภาพันธ์ 2563


02.05


11.30


12.55


22.20

 
4 กุมภาพันธ์ 2563


01.20


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
3 กุมภาพันธ์ 2563


02.15


11.40


13.10


22.35

 
2 กุมภาพันธ์ 2563


01.35


11.00


14.05


21.50

 
1 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่มีข้อมูล


10.15


13.20


22.45