วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
26 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.45

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
25 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.10


22.30

 
24 พฤษภาคม 2563


01.35


11.00


14.05

ไม่มีข้อมูล

 
23 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20


22.45

 
22 พฤษภาคม 2563


01.50

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
21 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.30


13.30


22.55

 
20 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.20

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
19 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
18 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.00


22.25

 
17 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.50


14.00

ไม่มีข้อมูล

 
16 พฤษภาคม 2563


02.25

ไม่มีข้อมูล


13.15


22.40

 
15 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.05


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
14 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.20


13.25


22.50

 
13 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
12 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.35


13.40


23.05

 
11 พฤษภาคม 2563


02.05


11.30

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
10 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.45


13.50

ไม่มีข้อมูล

 
9 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.10


22.35

 
8 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.00


14.05

ไม่มีข้อมูล

 
7 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20


22.45

 
6 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.10


14.15

ไม่มีข้อมูล

 
5 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.30


13.35


22.55

 
4 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.25


14.30

ไม่มีข้อมูล

 
3 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.40


13.45

ไม่มีข้อมูล

 
2 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


11.35


13.05


22.25

 
1 พฤษภาคม 2563

ไม่มีข้อมูล


10.50


14.00

ไม่มีข้อมูล