วันที่
Hotspot

MODIS

VIIRS
 
กันยายน 2563
18 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
17 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
16 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
15 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
14 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
13 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


11.00

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
12 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.20

ไม่มีข้อมูล

 
11 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


11.10

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
10 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.35

ไม่มีข้อมูล

 
9 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


11.20

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
8 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


10.45

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
7 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
6 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


10.50


13.55

ไม่มีข้อมูล

 
5 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.15

ไม่มีข้อมูล

 
4 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


11.05


14.10

ไม่มีข้อมูล

 
3 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


13.30

ไม่มีข้อมูล

 
2 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล


11.15

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

 
1 กันยายน 2563

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล