ข้อมูล Hotspots ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2556  
                           
ว/ด/ป เวลา LAT LONG POINT_X POINT_Y ดาวเทียม ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อพื้นที่ สถานีฯที่รับผิดชอบ สบอ. CONFEDENCE
17/3/2013 22.45 19.470 98.110 406591 2153075 T หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ลุ่มน้ำปาย สถานีควบคุมไฟป่าปางตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 69
17/3/2013 22.45 18.093 97.871 380538 2000840 T แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 34
17/3/2013 22.45 18.241 97.806 373765 2017261 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 5
17/3/2013 22.45 18.242 97.816 374824 2017365 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 63
17/3/2013 22.45 18.252 97.757 368593 2018513 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 38
17/3/2013 22.45 18.266 97.726 365326 2020084 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 19
17/3/2013 22.45 18.269 97.744 367231 2020403 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 41
17/3/2013 22.45 18.334 97.747 367598 2027594 T เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 33
17/3/2013 22.45 18.391 97.502 341756 2034098 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 81
17/3/2013 22.45 18.471 97.614 353657 2042857 T แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สาละวิน สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) 35
17/3/2013 22.45 19.321 99.621 565235 2136463 T วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง ดอยหลวง   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) 89
17/3/2013 22.45 19.323 99.631 566285 2136688 T วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง ดอยหลวง   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) 73
17/3/2013 22.45 17.941 102.002 818024 1986226 T ห้วยพิชัย ปากชม เลย นายูง-น้ำโสม   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 85
17/3/2013 22.45 15.666 99.336 536008 1732019 T ระบำ ลานสัก อุทัยธานี ห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 66
17/3/2013 22.45 15.674 99.324 534721 1732902 T ระบำ ลานสัก อุทัยธานี ห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 32

 

ข้อมูล Hotspots ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2556 
                       
ว/ด/ป เวลา LAT LONG POINT_X POINT_Y ดาวเทียม ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อพื้นที่ CONFEDENCE
17/3/2013 22.45 14.664 99.670 572143 1621270 T หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ 25
17/3/2013 22.45 14.665 99.680 573219 1621384 T หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ 62
17/3/2013 22.45 14.674 99.679 573108 1622379 T หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ 50
17/3/2013 22.45 7.826 99.465 551265 865090 T บางดี ห้วยยอด ตรัง ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก 66
17/3/2013 22.45 17.282 98.982 498087 1910752 T ยกกระบัตร สามเงา ตาก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง 87
17/3/2013 22.45 17.283 98.992 499150 1910862 T ยกกระบัตร สามเงา ตาก ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง 63
17/3/2013 22.45 18.483 100.646 673789 2044416 T แม่สาคร เวียงสา น่าน ป่าแม่สาครฝั่งขวา 99
17/3/2013 22.45 19.216 97.938 388365 2125068 T ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย 23
17/3/2013 22.45 18.541 97.654 357939 2050572 T เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ป่าสาละวิน 25
17/3/2013 22.45 17.674 101.885 806076 1956460 T น้ำสวย เมืองเลย เลย ป่าโคกผาดำป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด 97
17/3/2013 22.45 17.677 101.880 805540 1956784 T น้ำสวย เมืองเลย เลย ป่าโคกผาดำป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด 48
17/3/2013 22.45 17.679 101.893 806917 1957026 T น้ำสวย เมืองเลย เลย ป่าโคกผาดำป่าโคกหนองข่าและป่าภูบอบิด 69
17/3/2013 22.45 17.517 101.453 760444 1938428 T โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง 61
17/3/2013 22.45 17.519 101.467 761929 1938669 T โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง 69
17/3/2013 22.45 18.032 101.998 817437 1996298 T ห้วยพิชัย ปากชม เลย ป่าภูเขาแก้วและป่าดงปากชม 72
17/3/2013 22.45 17.273 102.135 833351 1912466 T ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู ป่าหนองเรือ 78
17/3/2013 22.45 17.275 102.149 834837 1912712 T ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู ป่าหนองเรือ 63

 

ข้อมูล Hotspots ในพื้นที่เกษตร ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2556
                     
ว/ด/ป เวลา LAT LONG POINT_X POINT_Y ดาวเทียม ตำบล อำเภอ จังหวัด CONFEDENCE
17/3/2013 22.45 13.903 99.292 531547 1537018 T จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 10
17/3/2013 22.45 16.407 99.515 554988 1814026 T คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 57
17/3/2013 22.45 16.539 99.672 571704 1828678 T สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 65
17/3/2013 22.45 16.667 102.704 895187 1846385 T โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 15
17/3/2013 22.45 15.310 100.237 632802 1692992 T ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 69
17/3/2013 22.45 15.428 100.287 638093 1706078 T หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 62
17/3/2013 22.45 15.431 100.308 640345 1706424 T หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 61
17/3/2013 22.45 15.882 100.107 618515 1756196 T หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 41
17/3/2013 22.45 16.281 104.815 1122186 1808892 T นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 37
17/3/2013 22.45 16.284 104.836 1124430 1809290 T นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 37
17/3/2013 22.45 16.294 104.828 1123539 1810376 T นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 53
17/3/2013 22.45 13.684 99.697 575373 1512887 T ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 45
17/3/2013 22.45 13.693 99.695 575154 1513882 T ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 26
17/3/2013 22.45 14.165 99.849 591621 1566141 T บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 74
17/3/2013 22.45 14.567 99.895 596414 1610625 T บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 96
17/3/2013 22.45 9.270 99.005 500549 1024703 T ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 99
17/3/2013 22.45 9.271 99.014 501538 1024813 T ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 100
17/3/2013 22.45 17.429 103.160 942105 1931827 T ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 50