คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

งานประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงนั้น จะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อประชาชนเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า มีวินัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งความพยายามในการเปลี่ยนทัศนคติ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้แก่ประชาชนนั้น เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลายาวนานนับชั่วอายุคน ดังนั้นตัวจักรสำคัญที่จะผลักดันงานไปสู่ความสำเร็จ คือผู้ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นั่นเอง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความมุมานะ อดทน และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

มีใจรักและชอบงานประชาสัมพันธ์

ต้องมีใจรักและชอบงานด้านนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมีความสุขกับการทำงาน เป็นการ Put the right man on the right job.

มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำงานด้านนี้

ความตั้งใจที่แน่วแน่เท่านั้นที่จะเป็นพลังขับดันให้สามารถเผชิญอุปสรรคขวากหนามในการปฏิบัติงานบนเส้นทางอันยาวไกลได้อย่างมานะแน่วแน่อดทนและไม่ย่อท้อ เพราะงานประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าเป็นงานปิดทองหลังพระที่กว่าจะเห็นความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ จะต้องใช้เวลาข้ามชั่วอายุคน

มีความรู้และเข้าใจปัญหาไฟป่าอย่างแท้จริง

หากผู้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่มีความรู้และไม่เข้าใจปัญหาไฟป่าอย่างลึกซึ้งถ่องแท้แล้ว ก็จะไม่สามารถโน้มนำประชาชนไปในทิศทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้ ซ้ำร้ายหากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าไม่รู้จริงและให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อประชาชน จะทำให้ประชาชนเกิดความไขว้เขว สับสน เป็นการเพิ่มปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหา

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ น่าสนใจและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

มีจริยธรรม

คุณสมบัติข้อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องมี หิริโอตัปปะ มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ละเลยบิดเบือนเพื่อหวังผลประโยชน์อันมิควรได้

มีมนุษยสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ต้องติดต่อและสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประชาชนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้หลักจิตวิทยาสังคม จึงจะสามารถประสานงานและสานสัมพันธ์เชิงมิตรภาพกับประชาชน เพื่อความราบรื่นและประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

นิยามของการประชาสัมพันธ์ lการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

lคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าl