แมลงคุ้มครอง: พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก พ.ศ. 2548                                                                                                       
กลุ่มที่ 2 ชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง และมิใช่สัตว์ป่าท้ายบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
           ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
(CITES) 

CITES Appendix II (continue)


Page    1     2     3    4    5    6    7    8    9    10