ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ
The Common Indian Crow
Euploea core godartii

ที่อยู่อาศัย:            ทั่วไป ในที่ร่มรำไร มักพบบินเป็นกลุ่ม ลงเกาะพื้นดินที่ชื้นเป็นกลุ่มเช่นกัน และพบลงตอมดอกไม้ โดยเฉพาะ
                               ดอกของต้นงวงช้าง ผกากรอง หรือเทียนหยด
เขตแพร่กระจาย: ทั่วประเทศ
พืชอาหาร:          ยี่โถ (Nerium oleander) ชวนชม (Adenium obesum)
วงจรชีวิต:             ไข่ 3-5 วัน ตัวหนอน 10-20 วัน ดักแด้ 7-15 วัน
ข้อสังเกต:             ผีเสื้อที่มีสีน้ำตาลเข้ม บินช้าในลักษณะร่อน ตัวหนอนมีลวดลาย ดักแด้สีเงินเป็นมันสวยงาม แสดงถึงความมีพิษ
                              ซึ่งมีผีเสื้อหลายชนิดที่ใช้เลียนแบบเพื่อหลอกศัตรู เช่น ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา (Chilasa clytia clytia f. onpape)
                              ในวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) เป็นต้น