แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     

สวนรุกขชาติ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย

สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย

สวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ตั้งอยู่ท้องที่ ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง จ.หนองคาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำธรรมชาติ ประมาณ ๔๐ ไร่ อยู่ทางตอนบน
ของหนองกอมเกาะ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่รวมเกือบ ๓,๐๐๐ ไร่ โดยรอบพื้นที่
สวนรุกขชาติ มีการปลูกต้นไม้หลายชนิด จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ๖๐ ปี (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕) แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทย และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน แหล่งท่องเที่ยวนี้เหมาะสำหรับการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และเยี่ยมชมหนองน้ำ ช่วงเวลาเช้า
และเวลาเย็นจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่
แม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว อยู่ห่างจากสวนรุกขชาติเพียง 1 กิโลเมตร

น้ำตกธารทอง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าว และป่าแก้งไก่ บ้านผาตั้ง ม.๑
ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ ๙๐ ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก
สวนรุกขชาติน้ำตกธารทองมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจคือ คุ้งน้ำตรงปากน้ำ ซึ่งในแต่ละปี
จะมีการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำ สันดอนทราย นอกจากนั้นจะมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงคือ ถ้ำดินเพียง  ถ้ำแข้  ท่าลี่-ท่าครก  ถ้ำนางัว 
ภูญ่าอ่าว และล่องแก่งบ้านม่วง นักท่องเที่ยวแวะจะมาเยี่ยมชมในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษา มีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า
๕๐,๐๐๐ คน

   
     

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)
จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโสกแต้
ท้องที่ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่ 377 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศและบริเวณที่ตั้งของสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)
มีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เทือกเขาอุทยานแห่งชาติ
น้ำพอง อุทยานแห่งชาติภูเวียง ภูสำเภา ภูเม็ง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งโบราณดี
ภาพเขียนสีที่ถ้ำลายมือ 3 (ฝ่ามือแดง) เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
เป็นสถานที่สำหรับศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาป่าไม้

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แหล่งเรียนรู้ด้านแมลงป่าไม้
ฮังแมลง คือ แหล่งรวบรวมแมลงในท้องถิ่นที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2555 มีแมลงที่เพาะเลี้ยงได้มากกว่า 30 ชนิด สัมผัสกับแมลงหลากหลายชนิด ดูวิถี
การดำรงชีวิต การล่าเหยื่อ การพรางตัว และท่านสามารถให้อาหารแก่แมลงเหล่านั้นได้ด้วย
ตัวเอง เยี่ยมชมโป่งผีเสื้อเทียม โป่ง (Salt Licks) เป็นแหล่งดินที่มีรสเค็ม เกิดจากแร่ธาตุ
บางชนิด ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สวนพืชอาหารหนอน เริ่มจากการศึกษาชนิดพืช
อาหารของหนอน ผีเสื้อกลางวันที่พบภายในบริเวณศูนย์และใกล้เคียง อาคารนิทรรศการ
(อาคารผึ้ง) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมแมลงในท้องถิ่น ภายในจัดแสดง
แมลงนานาชนิด
   
   

สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

สวนรุกขชาตน้ำผุดทับลาว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกสำโรงเกียรติหรือที่
ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกปีศาจ มาแต่เดิม บริเวณโดยรอบปกคลุมไปด้วยป่ารวมเนื้อที่
ทั้งหมด 548 ไร่ ทิศเหนือติด บ้านสำโรงเกียรติ ทิศใต้ติดบ้านสันติสุข ท้องที่ตำบล
บักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ 20 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 80 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของสวนรุกขชาติฯ
มีลักษณะเป็นที่ลาดเนินเขาสองลูกติดกัน มีลำห้วยสะแบงไหลผ่านกลางพื้นที่จากทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตกจากหน้าผาลงสู่พื้นที่ด้านล่าง
มีความสูงประมาณ 10  เมตร พื้นที่โดยรอบสองฝั่งลำห้วยมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณและ ป่าเต็งรัง โดยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยงเป็นจำนวนมาก
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำ
ผักหนาม ตั้งอยู่ที่บ้านผาเบียด หมู่ 2 ต. ห้วยยาง อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ บนพื้นที่ 160 ไร่
น้ำผุดทัพลาว เกิดจากหินที่ถูกกัดกร่อนจากน้ำและความชื้น ด้วยระยะเวลานานหลายล้านปี
จนทะลุเป็นโพรงใต้ภูเขา ทำให้เป็นทางน้ำไหลจากใต้ดิน ดันขึ้นสู่พื้นดิน เป็นต้นกำเนิดแหล่ง
น้ำธรรมชาติ ผุดขึ้นในปริมาณกว่า 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตลอดทั้งปี จึงสันนิษฐานกัน
ว่าเป็นน้ำผุดที่เกิดจากการดูดซับน้ำของผืนป่าบนภูเขา และค่อยคลายไหลรวมกันผ่านโพรง
หินใต้พื้นดินและผุดขึ้นมาให้ปรากฏ เป็นแหล่งน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็นน้ำผุดหล่อเลี้ยงปู ปลา
น้อยใหญ่ ต้นไม้นานาพันธุ์ ให้มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี