แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ
     

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สวนรุกขชาติห้วยชมภู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ตั้งอยู่ในอำเภอสุเทพ อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
และมีพื้นที่อยู่ติดกับสวนสัตว์ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิด
โดยเฉพาะต้นยางนาที่มีต้นขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ในสวนรุกขชาติห้วยแก้ว นับเป็นอีก
สถานที่หนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภายในสวนรุกขชาติ
ห้วยแก้วยังมีบ้านพักไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว อาคารศูนย์นิทรรศการและลานเอนกประสงค์
นอกจากนี้ยังมีน้ำตกห้วยแก้ว ตัวน้ำตกมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี
รอบๆ สวนรุกขชาติสวยงามไปด้วยทิวทัศน์และความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งนับว่า
เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อนที่นิยมของชาวเชียงใหม่

สวนรุกขชาติห้วยชมภู ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งชาวอำเภอแม่สะเรียงและใกล้เคียง ที่มักนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด
ภายในสวนรุกชาติร่มรื่นไปต้นสักมากมายหลายร้อยต้น  มีลำห้วยชมภูและมีน้ำตกซึ่งมีน้ำไหล
ตามฤดูกาล เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง อาทิ เช่น พระธาตุสี่จอม ได้แก่ พระธาตุจอมทอง พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมมอญ
และพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระธาตุที่อยู่ในวัดบนภูเขาอยู่สี่มุมเมืองของอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งเป็น
พระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นอกจากจะได้สักการบูชาพระธาตุแล้ว  นักท่องเที่ยวยังจะได้ชื่นชมกับวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองแม่สะเรียงด้วย อีกทั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหล
เกิดจากการละลายของหิมะเหนือเทือกเขาหิมาลัย โดยแม่น้ำสาละวินมีความยาวเป็นอันดับที่ 26
ของโลก ซึ่งยาวประมาณ ๒,๘๐๐ กิโลเมตร

       

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง

(อุทยานความรู้ บ้านแมลงลำปาง)

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว อยู่ในเขตตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยฝ่ายสวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้
เพื่อปลูกและรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายากและสวยงาม จึงได้เลือกพื้นที่ป่าใน
บริเวณใกล้หมู่บ้านแม่สะนาม และบ้านใหม่ทุ่งสน ต. บ่อสลี อ. ฮอด จ. เชียงใหม่
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ใช้เป็นสวนรุกขชาติที่รวมรวบพรรณไม้ที่สูงในท้องถิ่น
รวมถึงกล้วยไม้พื้นเมืองในพื้นที่ โดยมีจุดสนใจที่แหล่งเรียนรู้สังคมพืชชนิดต่างๆ
แหล่งเรียนรู้ชนิดกล้วยไม้ป่า และแหล่งเรียนรู้ในการขยายพันธุ์พืชและกล้วยไม้ป่า
ลักษณะกิจกรรมของสวนฯ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เช่น การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำรวจระบบนิเวศ ศึกษาพรรณไม้
สัตว์ป่า เห็ดรา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ และการ
ดูนก โดยมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานีวนวัฒน์วิจัยบ่อแก้ว
และอุทยานแห่งชาติแม่โถ เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 ตั้งอยู่ริมถนนสายพหลโยธินจากจังหวัดลำปางไปทาง
พะเยา - เชียงราย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางราว 72 กิโลเมตร สามารถขับรถยนต์
ไปเรื่อยๆ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ป่าไม้ ภูเขา ทั้งสองฝั่งถนน บนเส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทาง
ที่มีแหล่งแวะพักท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษา และธรรมชาติ เช่น
แหล่งภาพเขียนก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่ประตูผา ศาลเจ้าพ่อประตูผา อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำผาไท สถานีฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ สถานีบำรุงพันธุ์ไม้สัก สวนรุกขชาติห้วยทาก
และศูนย์วิจัยแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ที่ 1 เป็นต้น โดยในศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1
จังหวัดลำปาง มีการสำรวจและเก็บตัวอย่างผีเสื้อ ในพื้นที่สวนสักห้วยทากและบริเวณ
ใกล้เคียง ภายในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยทาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทำให้ทราบข้อมูล
ความหลายหลายของชนิดพันธุ์และการปรากฏของผีเสื้อกลางวันเหล่านั้นในช่วงเดือน
ต่างๆ ของปี รวมทั้งการเพาะเลี้ยง เพื่อให้ทราบวงจรชีวิตและรูปร่างหน้าตาของไข่ หนอน
ดักแด้และผีเสื้อ ประมาณ 213 ชนิด โดยมีการจัดแสดงอุทยานความรู้ บ้านแมลงลำปาง
คุ้มผีเสื้อ พิพิธภัณฑ์แมลง และสวนสัตว์แมลง เป็นต้น
       

สวนรุกขชาติห้วยโรง จังหวัดแพร่

สวนรุกขชาติห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สวนรุกขชาติห้วยโรง ตั้งอยู่ในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่คำมี” ซึ่งประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ในบริเวณเขตพื้นที่ของสวนรุกขชาติ มีสภาพเป็น
น้ำตกและลำธารที่สวยงาม ตัวน้ำตกมีความสูง 3 ชั้น และสูงประมาณ 20 เมตร
มีธารน้ำตกไหลผ่านกลางพื้นที่สวนรุกขชาติ ผ่านตามแนวยาวของพื้นที่ตลอด
เส้นทาง มีระยะทางประมาณ 600 เมตร มีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก พื้นที่นี้เหมาะ
สำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยว สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าทึบ
มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง
สวนรุกขชาติห้างฉัตร ตั้งอยู่บริเวณตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11  บริเวณกิโลเมตรที่ 20 สายลำปาง - เชียงใหม่
เนื้อที่ประมาณ 200  ไร่ อยู่ใกล้กับเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยาว ภายในสวนมีการจัด
สวนสมุนไพร สวนพรรณไม้พระราชทานประจำจังหวัด สวนพรรณไม้พุทธประวัติ
สวนพรรณไม้หอม สวนพรรณไม้ในวรรณคดี และสวนพรรณไม้เกียรติประวัติของไทย
มีบริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว สวนรุกขชาติห้างฉัตร ยังให้บริการความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ป่าไม้ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ สนับสนุนกล้าไม้แก่ชุมชน