ระเบียบพัสดุ

 
     
     

 

ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว53 11 มิถุนายน 2551 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา  สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง      download
ด่วนที่สุด ทส 0207.3/ว1913 16 กรกฎาคม 2551 การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น download
ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว80 23 กรกฎาคม 2551 รายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน       download
ปกติ กค 0423.3/ว260 30 กรกฎาคม 2551 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง download
ด่วนที่สุด นร 0714/ว100 13 สิงหาคม 2551 การปฎิบัติตามคณะรัฐมนตรี  เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง       download
ปกติ กค 0421.5/ว91 26 สิงหาคม 2551 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง download

 

ด่วนที่สุด กค 0421/ว52 8 กุมภาพันธ์ 2551 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
Download
ปกติ ทส 0201.2/ว398 11 กุมภาพันธ์ 2551 การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่างๆ           Download
ด่วนมาก ทส 0207.3/ว433 13 กุมภาพันธ์ 2551 ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาหรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการ Download

 

    การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ  download  
    การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549   download
8 มค.2551 กค 0408.3/ว7 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา download  
11 ธค. 2550 กค 0408.5/ว86 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   download
11 ธค. 2550 กค 0409.6/ว88 หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) download  
19 ธค. 2550 กค 0513/9974 ขอแจ้งรูปแบบใบขนส่งสินค้าขาออก (Paperless) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจัดพิมพ์   download
17 ธค. 2550 กค 0318/ว4800 การแจ้งนำของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยเข้ามาจากต่างประเทศและการปฏิบัติการขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของที่สั่ง
หรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
download  
25 ธค. 2550 กค 0408.3/ว447 การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   download
28 ธค. 2550 กค 0408.5/ว455 การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน download  
         
         


 

     
 

กลับหน้าหลักส่วนการคลัง