วิสัยทัศน์ส่วนการคลัง   เป็นหน่วยงานหลักในด้านการบริหารงานด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ  ให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ค่าเสื่อมราคา
ปี ๒๕๕๔
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
สำหรับรายการค่าเสื่อมราคา ปี ๒๕๕๓ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณอินทิพร ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ , ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๑๘๒

  สำนักบริหารงานกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าฯ
กองนิติการ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าฯ
สำนักป้องกันฯ
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักแผนงานฯ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ฯ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (สาขาสระบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (สาขาเพชรบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สาขาปัตตานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลำปาง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง)

 
<< กลับหน้าหลัก >>