วิสัยทัศน์ส่วนการคลัง   เป็นหน่วยงานหลักในด้านการบริหารงานด้านการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ  ให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อสนับสนุนภารกิจและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ค่าเสื่อมราคา
ปี 53
ท่านสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดค่าเสื่อมราคาของสำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และส่วนกลาง เพื่อบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง
สำหรับรายการค่าเสื่อมราคา ปี 2552 หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณอินทิพร 0 2579 6666 , 0 2561 0777 ต่อ 1182

  สำนักบริหารงานกลาง
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าฯ
กองนิติการ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าฯ
สำนักป้องกันฯ
สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักแผนงานฯ
สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ฯ
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สำนักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง)

 
กลับหน้าหลัก