แบบฟอร์มการเบิกจ่าย

 
     
     


 

 
     
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร download
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล              download
หลักฐานเอกสารที่ใช้แนบใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก download
หลักฐานเอกสารที่ใช้แนบใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกไปราชการ              download
 
 
 

  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์ไทยจำกัด)      download
  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)              download
  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)    download
  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)             download
  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา)      download
  ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าเช่าสัญญาณยูบีซี)                download
  ใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    download
  ใบสำคัญค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ)              download
  ใบสำคัญค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนวิทยากร)    download

  ใบสำคัญค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนอากาศยาน)   

         download
     
     
 

 

  

     
 

กลับสู่หน้าแรกส่วนการคลัง