ระเบียบการเบิกจ่าย

 
 

  
ปกติ กค 0406.4/ว18 27 กุมภาพันธ์ 2551 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง download  
ด่วนที่สุด กค 0406.5/ว83 5 มีนาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและบำเหน็จตกทอด  ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 download  
ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว84 5 มีนาคม 2551 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2550 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ download  
ปกติ กค 0406.4/ว91 10 มีนาคม 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ download  
ด่วนมาก กค 0423.4/ว100 17 มีนาคม 2551 การปิดงวดบัฐชีงบประมาณ พ.ศ.2550 download  
ปกติ กค 0422.3/ว101 17 มีนาคม 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 download  
ด่วนที่สุด กค 0406.3/ว105 20 มีนาคม 2551 ระเบียบการเบิกจ่ายจากการคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 download  
ด่วนที่สุด กค 0406.6/ว115 27 มีนาคม 2551 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน download  
ปกติ กค 0422.3/ว116 28 มีนาคม 2551 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร download  
ด่วนที่สุด กค 0409.3/ว120 31 มีนาคม 2551 การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS download  
ปกติ กค 0409.2/ว126 4 เมษายน 2551 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบรับและนำส่งคลัง download  
ด่วนมาก กค 0423.3/ว131 10 เมษายน 2551 การเตรียมความพร้อมในการใช้ผังบัญชีมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ download  

 

ปกติ

กค 0409.4/ว37 28 มกราคม 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
download  
ปกติ กค 0409.4/ว64 20 กุมภาพันธ์ 2551 แจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ในระบบ GFMIS download  
ปกติ กค 0406.4/ว65 20 กุมภาพันธ์ 2551 หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานของรัฐ
download  
ด่วนที่สุด กค 0406.3/ว72 25 กุมภาพันธ์ 2551 การเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
download  
ด่วนที่สุด กค 0409.2/ว74 26 กุมภาพันธ์ 2551 การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS download  

 
       
    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน  และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ download  
    ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด   download
    ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ download  
    พระราชกฤษฎีการเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   download
    ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ download  
    การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)   download
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 download  
    อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)   download
    ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีสิทธิซ้ำซ้อน download  
4  มค.2551 กค 0409.5/ว1 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ   download
8 มค. 2551 กค 0430.7/ว6 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 download  
15 มค.2551 กค 0410.3/ว17 การกำหนดรหัสงบประมาณเพื่อการเบิกเงินงบประมาณแทนกันในระบบ  GFMIS   download
16 มค.2551 กค 0409.3/ว21 ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับรายจ่ายขาดและการถอนเงินรายรับ พ.ศ.2550 download  
17 มค.2551 กค 0409.6/ว24 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 3)   download
18 มค.2551 กค 0409.6/ว436 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
download  
27 มค.2551 กค 0409.5/ว450 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   download
         
         

 

     
 

กลับหน้าหลักส่วนการคลัง