ระบบสินทรัพย์ GFMIS

 
 


 

 
    สารบัญ download  
    การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ (หน้า 23-34)

 

download
    การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (หน้า 35-39) download  
    การแสดงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (หน้า 40-46)   download
    การบล็อกข้อมูลหลักสินทรัพย์ (หน้า 47-51) download  
    การบันทึกรับสินทรัพย์ที่ตรวจพบ (หน้า 52-60)   download
    การบันทึกรับสินทรัพย์รับบริจาค (หน้า 61-77) download  
    การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการคงค้าง (หน้า 78-96)   download
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (หน้า 97-105) download  
    การบันทึกโอนสินทรัพย์ภายในกรม (หน้า 106-119)   download
    การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่ากรม (หน้า 120-149) download  
    การบันทึกโอนสินทรัพย์งานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์ (หน้า 150-164)   download
    การประมวลผลค่าเสื่อมราคา (หน้า 165-186) download  
    กลับรายงานสินทรัพย์งานระหว่างทำ (หน้า 187-194)   download
    การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม (หน้า 195-225) download  
    ตรวจสอบรายงานบัญชีพักรับสินทรัพย์ (หน้า 226-244)   download
    รายงานสินทรัพย์ต่างๆ (หน้า 245-282) download  
    หมวดสินทรัพย์และบัญชีพักรับสินทรัพย์ (หน้า 283-285)   download
ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร download  
 


 

 

Back/กลับ