จิงจ้อตะวันตก Argyreia variabilis Traiperm & Staples  กระชายพะเนิน  Boesenbergia gelatinosa K เอื้องกลีบติดปากฝอย Gastrodia fimbriata Suddee ชลูดจันดี Kamettia chandeei D.J. Middleton copy  Argyreia variabilis Traiperm & Staples
จิงจ้อตะวันตก Argyreia variabilis Traiperm & Staples กระชายพะเนิน Boesenbergia gelatinosa K เอื้องกลีบติดปากฝอย Gastrodia fimbriata Suddee ชลูดจันดี Kamettia chandeei D.J. Middleton copy Argyreia variabilis Traiperm & Staples
ประดับหินพระยาดำรง Damrongia cyanantha Triboun กะเพราหินปูน Plectranthus albicalyx Suddee กระชายพะเนิน  Boesenbergia gelatinosa K กระชายพะเนิน  Boesenbergia gelatinosa K. Lasrsen Damrongia cyanantha Triboun copy
ประดับหินพระยาดำรง Damrongia cyanantha Triboun กะเพราหินปูน Plectranthus albicalyx Suddee กระชายพะเนิน Boesenbergia gelatinosa K กระชายพะเนิน Boesenbergia gelatinosa K. Lasrsen Damrongia cyanantha Triboun copy
ชลูดจันดี Kamettia chandeei D.J. Middleton
ชลูดจันดี Kamettia chandeei D.J. Middleton
[back]