หน้าแรก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์การ หลักสูตรการฝึกอบรม เวปบอร์ด


นายเลิศ เอื้อทวีพล
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมที่ 5(ตาก)


ข้อมูลองค์การ
โครงสร้างบุคลากร
สถานที่ตั้ง
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
อาคารสถานที่
บ้านพักรับรอง
การบริการ
การจัดการความรู้ (km)

เวป อส.
เวป สบอ.14 (ตาก)

ข้อมูลองค์การ

วิสัยทัศน์ ( Vision )


ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ( ตาก ) จะมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยมี
จุดมุ่งเน้นที่การเป็น "ศูนย์กลางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน"

เป้าหมาย ( Goals )


เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ 
ทักษะ ความชำนาญ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ ( Mission )


1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2. ฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภายนอก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ความชำนาญ ด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนเป็นแหล่ง
สารสนเทศเครือข่าย และวิทยากรด้านทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องในระดับ
ภาคเหนือตอนล่าง
4. ให้บริการข้าราชการ พนักงาน และบุคคลภายนอก ที่มาขอใช้บริการจากศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ( ตาก ) 
อย่างมีมาตรฐาน
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา บุคลากร ภายในศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ( ตาก ) ให้มีสมรรถนะในการ
บริการที่มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ( Strategy )


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 ( ตาก ) แบบบูรณาการ ปี พ.ศ.2554 - 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศูนย์ฯ ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการแบบมืออาชีพ