0
 การให้สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ...คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
    Thai  English
ความเป็นมาโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
วิธีเข้าร่วมโครงการปลูกป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์
พื้นที่ FPT ทุกแปลงทั่วประเทศ( โดยละเอียดมีภาพถ่าย)
พื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (โดยเฉพาะตัวเลข)

กิจกรรมกองทุนโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปี    พ.ศ. 2548 -  พ.ศ. 2551

ที่ตั้งของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

  - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                                                                        

 

 

 

   

บัตรเดียวเที่ยวทุกอุทยาน
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมปลูกป่า
ใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน

  


ตามมติคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้จัดตั้งโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 นั้นได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้วดังนั้นจึงแจ้งปิดการรับจองพื้นที่แปลงปลูกป่า ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

          สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอัญเชิญพระราชกระแส  ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่  รล  009/11951  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2535  ให้หามาตรการหยุดยั้งการทำลายป่าแลเร่งฟื้นฟูบำรุงต้นน้ำลำธาร  โดยทรงโปรดเกล้าให้คำนึงถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ  ว่าเป็นปัญหาสำคัญใหญ่หลวงของชาติที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

                รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์  ปีที่  50  ขึ้น  โดยน้อมเกล้าฯ  อัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ       พระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

                1.  เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ     พระบรมราชินีนาถ  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.  เพื่อเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล

                3.  เพื่อรณรงค์ให้คนในชาติทุกหมู่เหล่า  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

                4.  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชาติมีความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

 

Back / กลับ

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร./โทรสาร.: 0 2579 9985 , 0 2579 8249