ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์
Back Main

Species list

Keyword : Hedychium (genus)

Back