ชื่อพรรณไม้ เต็ม สมิตินันทน์
Back Main

Species list

Keyword : Duabanga (genus)