สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   หญ้าบัวแบ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Xyris kradungensis B. Hansen

Xyridaceae

ไม้ล้มลุก มีไหล แตกกอ สูงได้ถึง 60 ซม. ใบรูปดาบ บิดเวียน ยาว 10-40 ซม. มีลิ้นกาบยาว 0.5-1.5 มม. ก้านช่อดอกยาวได้ถึง 60 ซม. มีสันเป็นริ้ว 1-2 เส้น ขอบเรียบ บิดเวียน ช่อดอกรูปรีหรือรูปทรงกระบอก ยาว 0.7-2.2 ซม. ใบประดับรูปรีหรือรูปไข่ ยาว 3-7 มม. ใบประดับที่มีดอกมีแอ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอก ยาว 5-7 มม. สันที่ปลายจักสั้น ๆ หรือไม่มี กลีบดอกรูปไข่กลับ ยาว 6-9 มม. ขอบจักชายครุย อับเรณูยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันยาวประมาณ 4 มม. ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-6 มม. แยก 3 แฉก ยาวประมาณ 4 มม. ผลสีน้ำตาล รูปไข่กลับ ยาว 4-5 มม. เมล็ดมีสันตามยาว 13-18 สัน แนวขวาง 1-2 สัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กระถินทุ่ง, สกุล)

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ขึ้นหนาแน่นตามทุ่งหญ้าที่ชื้นแฉะในป่าเต็งรัง หรือที่โล่งในป่าสนเขา ความสูง 300-1300 เมตร

หญ้าบัวแบ: ไม้ล้มลุก แตกกอ ใบรูปดาบ บิดเวียน ช่อดอกรูปรีหรือรูปทรงกระบอก กลีบดอกรูปไข่กลับ ขอบจักชายครุย ก้านเกสรเพศเมียแยก 3 แฉก (ภาพ: ภูกระดึง เลย - พงษ์ศักดิ์ พลเสนา)

เอกสารอ้างอิง

Phonsena, P., P. Chantaranothai and A. Meesawat. (2013). Revision of Xyris L. (Xyridaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 41: 125.