สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โมกเหลือง
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia viridiflora Kerr

Apocynaceae

ไม้พุ่ม อาจสูงได้ถึง 5 ม. ใบรูปรี ยาว 3-15 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบยาว 2-6 มม. ช่อดอกยาว 1-4 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ขนาดเล็ก ดอกสีเหลืองหรืออมเขียว หลอดกลีบดอกยาว 1-2 มม. กลีบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-8 มม. กะบัง 3 ชั้น กะบังหน้ากลีบดอกเชื่อมติดโคนกลีบดอก ปลายจักชายครุย ยาว 2.3-4.4 มม. กะบังระหว่างกลีบดอกปลายแยก 2 แฉก ยาว 1.5-3 มม. กะบังย่อย ยาว 0.8-1.5 มม. เกสรเพศผู้ติดบนปากหลอดกลีบดอก อับเรณูยาว 0.6-1 ซม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 3-3.3 มม. รวมยอดเกสร ผลกางออก เกลี้ยง มีช่องอากาศประปราย ยาว 16-20 ซม. เมล็ดยาวประมาณ 2.5 ซม. กระจุกขนยาวประมาณ 2 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ีเลย ภาคกลางที่ราชบุรี สระบุรี และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ขึ้นตามหุบเขาหินปูนที่ค่อนข้างชุ่มชื้น ความสูง 100-800 เมตร คล้ายกับโมกเหลืองหอม W. laevis Hook. f. ที่กะบังหน้ากลีบดอกและกะบังระหว่างกลีบดอกยาวเท่า ๆ กัน และดอกมีกลิ่นหอม เขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบที่จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ถึงออสเตรเลียตอนบน ในไทยพบทางภาคใต้ตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพังงา

โมกเหลือง: ดอกสีเหลือง กะบัง 3 ชั้น ยาวไม่เท่ากัน ปลายจักชายครุย (ภาพบน: อุ้มผาง ตาก - ราชันย์ ภู่มา); โมกเหลืองหอม: กะบังหน้ากลีบดอกและกะบังระหว่างกลีบดอกยาวเท่า ๆ กัน (ภาพขวา: นครศรีธรรมราช - Simon Gardner)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.