สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โมกราชินี
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia sirikitiae D. J. Middleton & Santisuk

Apocynaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้น แตกกอ สูงได้ถึง 10 ม. ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 3-10 ซม. ก้านใบยาว 0.4-1 ซม. ช่อดอกยาว 3-5 ซม. ก้านดอกยาว 0.5-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมปลายมน ยาว 1.5-2 มม. ดอกสีขาว รูปดอกเข็ม หลอดกลีบดอกยาว 1.4-2 ซม. กลีบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ยาว 1.4-2.5 ซม. กะบัง 3 ชั้น กะบังหน้ากลีบดอกแนบติดกลีบดอกเกือบกึ่งหนึ่ง ปลายแยกเป็นแฉก ยาว 1-1.2 ซม. ปลายแฉกเป็นตุ่ม กะบังระหว่างกลีบดอกคล้ายกะบังหน้ากลีบดอก แต่ติดที่โคนกลีบดอก กะบังย่อยออกเดี่ยว ๆ ยาว 2-6 มม. เกสรเพศผู้ติดภายในหลอดกลีบ อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่มีขนประปราย ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 2 ซม. รวมยอดเกสร ผลรูปกระสวย กางออก ปลายกว้าง โค้งเล็กน้อย กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. มีช่องอากาศหนาแน่น เมล็ดยาวประมาณ 1.5 ซม. กระจุกขนยาวประมาณ 3 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือตอนล่างที่นครสวรรค์ ภาคกลางที่สระบุรี ลพบุรี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่สระแก้ว ขึ้นตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร ชื่อชนิดตั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โมกราชินี: ไม้ต้นขนาดเล็กแตกกอ ดอกรูปดอกเข็ม กะบัง 3 ชั้น ปลายแยกเป็นแฉก ปลายแฉกป็นตุ่ม ผลแยกกัน กางออก ปลายกว้าง มีช่องอากาศหนาแน่น (ภาพ: พระพุทธบาท สระบุรี - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.