สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   โมกสยาม
วันที่ 28 เมษายน 2560

Wrightia siamensis D. J. Middleton

Apocynaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบรูปรีถึงรูปใบหอก หรือแกมรูปไข่ ยาว 2.5-12 ซม. ก้านใบยาว 2.5-6 มม. ช่อดอกยาว 2-3 ซม. มี 3-5 ดอก ก้านดอกยาว 3-7 มม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ต่อมโคนกลีบขนาดเล็ก ปลายจักฟันเลื่อย ดอกสีแดงอมชมพู หลอดกลีบดอกยาว 4-5 มม. กลีบรูปขอบขนาน ยาว 1.4-1.5 ซม. กะบัง 3 ชั้น กะบังหน้ากลีบดอกแนบติดกลีบดอกเกือบตลอดความยาว ยาวประมาณ 4 มม. ปลายจักตื้น ๆ กะบังระหว่างกลีบดอกยาว 2.7-3 มม. ปลายแยก 2 แฉก โคนเชื่อมติดกะบังหน้ากลีบดอก จุดเชื่อมมีกะบังย่อยข้างละ 1 อัน เป็นติ่ง ยาวประมาณ 0.5 มม. เกสรเพศผู้ติดบนคอหลอด อับเรณูยาวประมาณ 1 ซม. รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 8.5 ซม. รวมยอดเกสร ผลแยกกัน มีช่องอากาศและขนละเอียด ยาว 13-15 ซม.

พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ขึ้นตามเขาหินปูน ความสูงไม่เกิน 100 เมตร

โมกสยาม: กลีบดอกรูปขอบขนาน กะบัง 3 ชั้น ระหว่างกะบังมีกะบังย่อยขนาดเล็กข้างละ 1 อัน ผลมีช่องอากาศ (ภาพ: เขาสก สุราษฎร์ธานี - ปรีชา การะเกตุ)

เอกสารอ้างอิง

Middleton, D.J. (2007). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 35: 80-85.

Middleton, D.J. (2010). Three new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Gardens’ Bulletin Singapore 61(2): 369-378.

Middleton, D.J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7(1): 79-90.

Middleton, D.J. and T. Santisuk. (2001). A new species of Wrightia (Apocynaceae: Apocynoideae) from Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 29: 1-10.