สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   มหาก่านเหลือง
วันที่ 30 มีนาคม 2560

Wikstroemia dolichantha Diels

Thymelaeaceae

ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. แตกกิ่งหนาแน่น มีขนประปรายตามกิ่งอ่อน ก้านใบ แผ่นใบ ช่อดอก และกลีบเลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 1.5-2.5 ซม. โคนและปลายแหลม ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 5 ซม. ดอกไร้ก้านหรือมีก้านสั้นมาก หลอดกลีบเลี้ยงสีเหลือง ยาว 0.7-1 ซม. ปลายแยกเป็น 4-5 แฉก ยาว 1-2 มม. มีขนคล้ายไหมกระจาย ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้เรียง 2 วง วงล่างติดเหนือกึ่งกลางหลอดกลีบเลี้ยง วงบนยื่นพ้นปากหลอดกลีบเล็กน้อย อับเรณูยาวประมาณ 1 มม. จานฐานดอกคล้ายเกล็ดรูปแถบ 1-2 อัน ยาวประมาณ 1 มม. ปลายจักชายครุย รังไข่รูปทรงกระบอก ยาว 3-4 มม. มีขนยาวช่วงปลาย ผลรูปกระสวย ยาวประมาณ 5 มม. มีกลีบเลี้ยงหุ้ม เมล็ดรูปรี ยาวประมาณ 3 มม. (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ปออิน, สกุล)

พบที่จีนตอนใต้ และเวียดนาม ในไทยพบทางภาคเหนือที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ความสูง 900-1000 เมตร

ชื่อพ้อง  Wikstroemia dolichantha Diels var. effusa (Rehder) B. Peterson

มหาก่านเหลือง: ไม้พุ่มแตกกิ่งหนาแน่น ใบเรียงตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 4-5 แฉก ไม่มีกลีบดอก (ภาพ: ดอยหัวหมด ตาก; ภาพซ้าย - ปรีชา การะเกตุ, ภาพขวา - ราชันย์ ภู่มา)

เอกสารอ้างอิง

Peterson, B. (1997). Thymelaeaceae (Wikstroemia dolichantha var. effusa). In Flora of Thailand Vol. 6(3): 242-243.

Wang, Y. and M.G. Gilbert. (2007). Thymelaeaceae. In Flora of China Vol. 13: 226.