สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   เพ็ก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Vietnamosasa pusilla (A. Chev. & A. Camus) T. Q. Nguyen

Poaceae

ไผ่ขนาดเล็ก เหง้าแยกแขนง ลำต้นสูง 50-150 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แตกกิ่งจำนวนมาก ไม่มีหนาม กาบรูปสามเหลี่ยม ยาว 3-5 ซม. ขอบกาบใบและลิ้นกาบมีขน ใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ยาว 8-14 ซม. แผ่นใบเหนียว ปลายเรียวแหลม โคนคล้ายก้านใบเรียวจรดกาบ เส้นแขนงใบ 6-8 เส้น เรียงขนานกัน มีเส้นตามขวางชัดเจน แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้าน ขอบมีขนสาก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นกระจุกตามต้นที่ไม่มีใบ รูปใบหอก โคนมีกาบ แกนช่อมีขนสั้นนุ่ม ช่อดอกย่อยไม่หนาแน่น ออกเดี่ยว ๆ รูปแถบ แบน ๆ ยาว 3-4 ซม. กาบช่อรูปไข่ ยาว 0.7-1 ซม. ไม่มีสันกาบ ติดทน สั้นกว่าช่อดอก กาบช่อล่างแต่ละช่อมี 7-9 ดอกย่อย กาบดอกรูปไข่ ยาว 0.8-1.4 ซม. มีเส้นกาบจำนวนมาก กลีบดอก 3 กลีบ ขอบมีขนครุย เกสรเพศผู้ 6 อัน อับเรณูสีม่วง ยาว 6-7 มม. กาบดอกกาบล่าง มีเส้นกาบ 7 เส้น ผลแบบผลแห้ง ไม่มีรยางค์

พบในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยส่วนมากพบทางภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นหนาแน่นตามที่โล่ง โดยเฉพาะในป่าเต็งรังที่เป็นดินทราย ความสูงระดับต่ำ ๆ

สกุล Vietnamosasa T. Q. Nguyen อยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Bambusoideae แยกมาจากสกุล Arundinaria มี 3 ชนิด พบเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน ในไทยมี 2 ชนิด อีกชนิดคือ โจด V. ciliata (A. Camus) T. Q. Nguyen ขนาดใหญ่กว่าเพ็ก ยอดอ่อนมีสีม่วง ชื่อสกุลมาจากลักษณะที่คล้ายไผ่สกุล Sasa และประเทศเวียดนาม

ชื่อพ้อง  Arundinaria pusilla A. Chev. & A. Camus

ชื่ออื่น   เพ็ก, เพ็ด (ทั่วไป)

เพ็ก: ไผ่ขนาดเล็ก แตกกิ่งจำนวนมาก (ภาพบน: ผาแต้ม อุบลราชธานี - ปิยชาติ ไตรสารศรี); โจด: แตกกอหนาแน่น ช่อดอกออกตามต้นที่ไม่มีใบ (ภาพล่างซ้าย: ชัยภูมิ, ภาพล่างขวา: ผาแต้ม อุบลราชธานี; - มานพ ผู้พัฒน์)

เอกสารอ้างอิง

Clayton, W.D., M.S. Vorontsova, K.T. Harman and H. Williamson. (2006 onwards). GrassBase-The Online World Grass Flora. http://www.kew.org/data/grasses-db.html

Dransfield, S. (2000). Notes on “Pek” and “Chote”, members of the genus Vietnamosasa (Poaceae-Bambusoideae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 28: 163-176.

เพ็ด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Vietnamosasa pusilla (A. Chev. & A. Camus) T. Q. Nguyen

Poaceae

ดูที่ เพ็ก