สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)
(Concise Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

โจด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Vietnamosasa ciliata (A. Camus) T. Q. Nguyen

Poaceae

ดูที่ เพ็ก